Bristande takskyddsanordningar är en olycksrisk!

Fastighetsägaren ansvarar för att godkända takskyddsanordningar med glidskydd för lös stege finns på fastigheten inför sotning/ brandskyddskontroll. Brister i takskyddsanordningar utgör en olycksrisk och är därför ett arbetsmiljöproblem för våra sotare och tekniker.

Om det planerade arbetet inte kan utföras på grund av bristande takskyddsanordningar, så kommer eldstaden att beläggas med eldningsförbud till dess att bristerna är åtgärdade och eldstaden är besiktigad. Enligt direktionsbeslut (2019-02-21, § 6) kommer du som kund även att faktureras en grundavgift plus en avgift för uteblivet arbete om 300 kronor. Beslutet om eldningsförbud kommer även att delges berörd förvaltning i kommunen.

Vår förhoppning är att ovanstående aldrig ska behöva tillämpas, utan att alla fastighetsägare uppfyller sitt ansvar. På så sätt sparar vi alla både tid och pengar men framför allt så kan våra sotare och tekniker utföra sina planerade arbeten i en trygg och säker miljö!