Stor risk för gräsbränder – undvik eldning

Vädjan från Räddningstjänsterna i Fyrbodalområdet med anledning av rådande coronapandemi.

Vi uppmanar alla att tillsvidare undvika svedjeeldning och eldning av trädgårdsavfall. Gräsbrandrisken är stor i vårt område och detta medför vanligen på våren ett stort antal utryckningar på grund av bland annat svedjeeldning.

Under nuvarande förhållanden, med rådande pandemi, är vi tacksamma för varje åtgärd som innebär att vi tillsammans hushåller med räddningstjänstens resurser. Vi kommer under alla omständigheter att upprätthålla vår beredskap. Att på förhand kunna undvika onödiga utryckningar kommer att vara till stor hjälp för oss för fortsatt god beredskap.

Observera att det inte råder eldningsförbud, utan vi vädjar till stor försiktighet och att undvika eldning i markerna i möjligaste mån.

Se aktuell brandriskprognos via SMHI

På Din Säkerhet finns mer info om att elda i gräs och i trädgården

Besöksförbud till alla våra stationer

Vi iakttar just nu stor försiktighet för att vår personal inte ska insjukna med anledning av coronaviruset covid-19. Därför har vi bland annat infört besöksförbud tillsvidare. Anledningen är att NÄRF bedriver en samhällsviktig verksamhet som måste kunna upprätthållas.

Följande åtgärder har vidtagits för att minska smittspridning i verksamheten:

  • Besöksförbud råder till våra brandstationer i Trollhättans, Vänersborgs, Melleruds och Färgelandas kommuner. Endast räddningstjänstens personal samt fastighetsägarens representant har rätt att uppehålla sig i lokalerna.
  • Samtliga externutbildningar och studiebesöksaktiviteter är inställda. Berörda aktörer är meddelade.
  • Analys- och planeringsarbete pågår löpande i avsikt att minimera pandemins följdverkningar för egen verksamhet och samhällsmedborgarnas säkerhet.  

NÄRF följer noggrant utvecklingen av smittspridningen tillsammans med medlemskommuner och berörda myndigheter.

Sök information!
Enskilda uppmanas i första hand att själva söka information om covid-19 via Folkhälsomyndigheten eller Krisinformation.se. Här hittar du information på olika språk. Är du sjuk, blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet, gå in på 1177.se för sjukvårdsrådgivning.