Kvalitetssäkring av automatlarmsprocessen

Syftet med ett automatiskt brandlarm är att skydda människoliv och egendom. En tidig upptäckt av brand är en förutsättning för att människor ska hinna utrymma och för att kunna vidta åtgärder för att begränsa brandens konsekvenser. Det finns två slags anslutningar som kan tecknas via avtal med NÄRF; åtgärd och larmförmedling.

Förbundet har arbetat med att ta fram nya rutiner med syfte att kvalitetssäkra automatlarmsprocessen. Samtliga redan tecknade avtal kommer därmed att behöva skrivas om för att anpassas till genomförd förändring. Förbundets kunder erhåller information om kommande förändringar via särskilt brevutskick. Förändringen innebär att det ska blir enklare och tydligare för dig som kund att teckna avtal för anslutning av ett automatiskt brandlarm till ledningscentralen hos NÄRF.

Läs vidare under sidan, automatiskt brandlarm, för mer information