Förbundets revisorer ska enligt kommunallagen, reglemente och med iakttagande av god revisonssed granska all verksamhet som bedrivs inom förbundet. Revisionen huvudsyfte är att bedöma om god redovisningssed tillämpas och om räkenskaperna är rättvisande. Samt att bedöma om direktionens beslut efterlevs och om verksamheten, inom budgetramarna och med avsedd kvalitet, uppnår de politiska målen.


MANDATPERIOD 2019-2022

Per-Olof Blixt (S), Trollhättans Stad
Torsten Gunnarsson (S), Vänersborgs kommun
Joacim Magnusson (KD), Melleruds kommun
Roger Martinsson (FP), Färgelanda kommun