Förbundets revisorer ska enligt kommunallagen, reglemente och med iakttagande av god revisonssed granska all verksamhet som bedrivs inom förbundet. Revisionen huvudsyfte är att bedöma om god redovisningssed tillämpas och om räkenskaperna är rättvisande. Samt att bedöma om direktionens beslut efterlevs och om verksamheten, inom budgetramarna och med avsedd kvalitet, uppnår de politiska målen.


Jörgen Jörgensen (S), utsedd av Trollhättans Stad
Torsten Gunnarsson (S), utsedd av Vänersborgs kommun
Tomas Nilsson (C), utsedd av Melleruds kommun
Roger Martinsson (FP), utsedd av Färgelanda kommun