Handlingsprogram 2016-2018 för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Handlingsprogram 2016-2018 för NÄRFHandlingsprogrammet utgör ett politiskt styrdokument och är upprättat mot bakgrunden av kraven i lagen om skydd mot olyckor. Handlingsprogrammet har grundats på den aktuella riskbilden för förbundets geografiska ansvarsområde omfattande; Färgelanda, Mellerud, Trollhättan samt Vänersborgs kommun. De övergripande målen ligger till grund för de årliga verksamhetsplaner som upprättas inom förbundet, vilka utgör styrdokument för det dagliga arbetet i räddningstjänstförbundet.

Handlingsprogram 2016-2018 NÄRF, dnr 5010-2016-72-35 (PDF-fil 3,78 MB)

 

Direktionen har 2018-11-16, §39, NÄRF dnr 5010-2018-8-31, fattat beslut om att prolongera nuvarande Handlingsprogram 2016-2018 för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund att att gälla även för år 2019.


Årsredovisning

Årsredovisningen beskriver hur förbundet har uppnått sina verksamhets- och ekonomiska mål under året. Redovisningen innehåller en redogörelse över hur arbetet har bedrivits under verksamhetsåret, om målen har uppnåtts samt ger en ekonomisk översikt för förbundet. Årsredovisningen fastställs av direktionen, beslut om ansvarsfrihet tas av kommunfullmäktige inom våra medlemskommer.

Årsredovisning 2018 (PDF-fil 3,45 MB)

Årsredovisning 2017 (PDF-fil 5,7 MB)

Årsredovisning 2016 (PDF-fil 4,3 MB)

Årsredovisning 2015 (PDF-fil 1,91 MB)

Årsredovisning 2014 (PDF-fil 1,52 MB)