Syftet med ett automatiskt brandlarm är att skydda människor, egendom och miljö. En tidig upptäckt av en brand medför goda förutsättningar för att människor ska hinna utrymma lokaler samt att skador på egendom och miljö kan begränsas. Det ger även ett tidigt larm till räddningstjänsten. Vissa verksamheter har krav på att ha automatiska brandlarm utifrån bygglagstiftning, försäkringskrav m.m. Många verksamhetsägare väljer ändå att installera automatiska brandlarm för att trygga personalsäkerhet och skydda egendom.


Ägaren, och/eller nyttjanderättshavaren, är ansvarig för brandskyddet i en byggnad. Ansvaret innefattar även den automatiska brandlarmsanläggningen och dess statuts, underhåll samt de larm anläggningen genererar. Brandlarmen består av rök- eller värmedetektorer som skickar en signal till en centralapparat som vidarebefordrar signalen till en bemannad plats.

Ta kontakt med vår ledningscentral för mer information om nyanslutning, uppsägning eller vid andra typer av frågor avseende automatiskt brandlarm. Om utbyte sker av lås eller nycklar är det också viktigt att ni tar kontakt med NÄRF.
Oss når du via e-postadress automatlarm@brand112.se eller genom att ringa direkt till inre befäl dagtid på telefon: 0520-48 59 20 (mån-fre helgfri vardag).

Blanketter och instruktioner för anslutning av automatlarm kommer inom kort att finnas tillgängliga på vår webbplats.

Avtalskrav
För att ansluta ett automatiskt brandlarm till vår ledningscentral krävs att avtal tecknas mellan er och Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Ett avtal tecknas för larmförmedling och ett avtal för de åtgärder som vidtas vid utlöst automatiskt brandlarm. Vid överlåtelse av objekt som ingår enligt ett redan tecknat avtal med räddningstjänsten svarar anläggningsinnehavaren enligt avtalsvillkoren för fullgörande av ingått avtal tills dess att avtalet upphör, eller skriftligen överförs till ny objektsägare. Kontakta alltid räddningstjänsten vid eventuella förändringar som på något sätt påverkar tecknat avtal för er anläggning för handledning.

Uppsägning
Uppsägning av ett automatiskt brandlarm ska ske skriftligt. Uppsägningstiden är enligt avtal tre månader. Tänk på att alltid ange från och med vilket datum uppsägningen ska gälla då detta innebär att larmet inte längre ska tas emot skarpt.

Anläggningsskötare
I avtalen för automatiska brandlarm framgår att det måste finnas minst två anläggningsskötare som är väl förtrogna med anläggningen samt att kontaktuppgifter till dessa måste vara korrekta. Om annan person utses till anläggningsskötare måste de förändrade förutsättningarna meddelas räddningstjänsten skriftligen på avsedd blankett. Förbundet behöver även få uppgift om vilka e-postadresser som är aktuella till den person som ansvarar för uppföljning av onödiga larm. Uppföljning av automatlarm sker kontinuerligt, det bör därför finnas personal som läser av er e-post och vidtar åtgärder även vid sjukdom, semester eller liknande.

Onödiga larm
Med onödiga larm menas larm som, enligt räddningstjänstens bedömning, inte orsakats av brand eller annat nödläge ex tekniskt fel, hantverkare eller matlagning. De vanligaste objekten där automatlarm utlöses är olika typer av boenden, till exempel serviceboende, vårdinrättningar och skolor. En gemensam nämnare är att det rör sig mycket människor inom byggnaden.
Räddningstjänsten måste åka på alla larm ifall det visar sig vara en brand. Förbundet arbetar aktivt med att försöka minska antalet onödiga larm bland annat genom att alltid kontrollera orsaken till larmet och återkoppla denna information till anläggningsskötaren.

Vanligaste orsakerna till onödiga larm utgörs av:
• Heta arbeten, t.ex. svetsning, slipning samt andra typer av rök- och dammalstrande arbete
• Matlagning
• Stearinljus, tomtebloss och rökmaskiner
• Cigarettrökning
• Ånga från dusch, tvätt- eller diskmaskiner

Hjälp till att förebygga onödiga larm i er verksamhet!
Tänk igenom vad ni kan göra för att förebygga onödiga larm i er verksamhet. Ett larm som orsakats av slarv, felaktigt handhavande, bristande underhåll eller liknande debiteras enligt fastställd taxa för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Låt anläggningsskötaren koppla ifrån berörda detektorer eller sektioner då hantverksarbete ska genomföras. Observera att frånkopplingar kan innebära att särskilda åtgärder behöver vidtas för att upprätthålla nivån på brandskyddet.

Vid upprepade onödiga larm bör detektorernas placering och den typ av detektorer som används ses över. Detektorer som känner av rök kan vara felaktigt placerade, de kan vara smutsiga, det kan bero på bristande service och underhåll eller ombyggnation som ändrat förutsättningarna. Ofta kan problem kopplas till brister gällande ventilation. Om verksamheten i en lokal ändras bör anläggningen och detektortyp, placering samt eventuell komplettering ses över.

Genomför även utrymningsövningar, framförallt i större verksamheter så som hotell eller liknande i förebyggande syfte. Det ger en större trygghet i hur alla skall agera om olyckan händer på riktigt. En god lokalkännedom ger en mer effektiv utrymning.