Norra Älvsborg Räddningstjänstförbund har ansvaret för genomförande av sotning och brandskyddskontroll i Färgelanda kommun och Trollhättans Stad. Fastighetsägare och  nyttjanderättshavare har primärt ansvar för eget brandskydd. Detta innebär att ni ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. D.v.s minimera risken för att soteld eller andra eldstadsrelaterade bränder uppstår. Ansvaret för rengöring av köksfläkt med tillhörande imkanal  i bostadshus ligger på fastighetsägarens egna ansvar.


Kontakt sotningskontoret:
Monica Johansson, enhetschef, Tel: 0520-48 59 34
Kontoret har telefontid mellan kl.07:00-10:00 (mån-fre helgfri vardag)

Inför vårt besök skickar vi ut en aviseringslapp till dig som fastighetsägare. Aviseringen innehåller uppgifter om datum och tid för genomförande av sotning eller brandskyddskontroll, samt vilken av våra skorstensfejare eller tekniker som kommer. Vid ändring av aviserad tid ska ni höra av er till sotningskontoret. Telefonnummer och e-postadress finns angivet på utsänd aviseringslapp. För att underlätta ombokning är det viktigt att ni anger namn, fastighetsbeteckning samt den tid ni vill ändra (datum).

Vid frågor kring exempelvis ändring av sotningsfrister, ändrad uppvärmning, ägarbyte m.m. ring sotningskontoret eller skicka information via e-post: info@brand112.se.
Det är ditt ansvar som fastighetsägare att meddela oss om du har sålt din fastighet/ ägarbyte har skett. Denna information får vi inte tillsänt oss per automatik.

Observera att vi inte längre utför nybyggnads- eller ombyggnadsbesiktningar. Detta på grund utav att vi konkurrerar med den privata marknaden. Denna typ av besiktningar faller under plan- och bygglagen och inte under lagen om skydd mot olyckor.

SMS-avisering
Enhet sotning har infört tjänst för SMS-påminnelse när sotning- och brandskyddskontroll ska utföras för din fastighet. En brevledes avisering skickas ut 2-3 veckor före budad tid, därefter skickas SMS-påminnelse ut till dig två dagar före utlovad tid på det mobiltelefonnummer du har angivit. För att vi ska få skicka SMS-avisering till dig krävs ett skriftligt samtycke ifrån dig samt att vi har registrerat ett aktuellt mobiltelefonnummer. Samtycket gäller så länge du önskar använda dig av vår SMS tjänst och du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke.
Blankett för medgivande om SMS-avisering hittar du på blankettsidan

Tidsfrister för utförande av brandskyddskontroll
Fastbränsle eldad panna (ved) 3 år
Oljeeldad panna, pelletspannor 6 år
Primär värmekälla för uppvärmning/matlagning 3 år
Köksspisar och lokaleldstäder, primär 3 år
Köksspisar och lokaleldstäder, sekundär värmekälla (trivseleldning) 6 år
Eldstad belägen i fritidshus, sekundär 6 år
Imkanaler i restaurang och storkök 2 år

Information om våra tjänster; sotning och brandskyddskontroll
Sotningsverksamheten är uppdelad i två separata uppdrag; sotning och brandskyddskontroll. Sotning utgör en viktig del i arbetet med att förebygga bränder i bostäder, vilka till stor del kan relateras till eldstäder och skorstenar. Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för brand. Vid brandskyddskontrollen kontrolleras eldstaden och det utrymme där eldstaden är placerad. Vi kontrollerar skorstenen genom samtliga våningsplan inklusive vindsutrymmen och ovan yttertak samt skyddsanordningar på tak. Därför krävs det att vi har tillträde till alla utrymmen där skorsten passerar vid vårt besök. Kontroll av hela eldstaden samt rökkanaler invändigt sker med hjälp av kamerautrustning och en mera omfattande okulär besiktning. Syftet med brandskyddskontrollen är att i ett tidigt skede upptäcka fel och brister hos anläggningen som kan innebära risk för brand. Hur ofta en kontroll ska ske framgår av ovanstående angivna tidsfrister.

Egensotning
Du har möjlighet att ansöka om att få utföra sotning av din egen anläggning. Ett krav är att du har genomfört en kurs i egensotning. Vid ansökan om egensotning ska du skicka in en skriftlig ansökan till oss på avsedd blankett, tillsammans med intyget från genomförd kurs i egensotning. Du ska vara införstådd i att du tar över ansvaret för sotning av de objekt för vilka du erhåller eventuellt medgivande för att sota själv. Du är skyldig att följa de sotningsfrister som gäller för respektive objekt. Utförda sotningar ska dokumenteras i en särskild liggare som ska kunna uppvisas för oss vid genomförande av brandskyddskontroll. Om du som egensotare säljer din fastighet, ska du omgående meddela detta till vårt sotningskontor. Medgivande för egensotning kommer då att upphöra.

Ändrad uppvärmning
Om du inte längre använder eldstaden/eldstäderna i er fastighet eller har bytt ut din panna mot elvärme/ bergvärme ska detta skriftligen meddelas till oss på avsedd blankett. Ange adress, fastighetsbeteckning, registreringsnummer och vilket objekt det avser. Kontakta oss om du har några frågor.

Taxor
Taxorna för sotning och brandskyddskontroll fastställs av direktionen och skickas för antagande av kommunfullmäktige inom Färgelanda kommun och Trollhättans Stad. Sotningsverksamheten kan vid behov utföra vissa servicearbeten så som rensning/ borttagning av fågelbo och tjärbildning. Sådana åtgärder utgör en förutsättning för att inplanerad sotning eller brandskyddskontroll ska kunna genomföras utan att behöva avbryta arbetet på grund av stopp i kanaler. Utförande av servicearbeten debiteras enligt särskild taxa.

Gällande taxor för sotning och brandskyddskontroll

Blanketter
Blanketter för sotningsverksamheten hittar du under blankettsidan. (SMS-avisering, ändrad uppvärmning och ansökan om egensotning).

Mer information
Läs mer om Sotning & Brandskyddskontroll på MSB.se, webbplatsen för Myndigheten för samhällsskydd och Beredskap.