Från och med 25 maj 2018 gäller en ny dataskyddsförordning, GDPR – General data protection regulation, för behandling av information som kan knytas till en fysisk person. Lagen ställer bland annat stränga krav på konfidentiell och säker behandling av personlig information. I den här informationen beskriver vi vilken typ av information vi samlar in om dig som kund, vilket syfte hanteringen har, hur länge uppgifterna bevaras samt hur vi skyddar dina rättigheter enligt lag.


Vilka personuppgifter behandlar vi?
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) hanterar personuppgifter på något sätt dagligen inom vår myndighetsutövning. Exempelvis inom tillsyns- och tillståndshantering och sotningsverksamhet. Vi hanterar även personuppgifter vid upprättandet av avtal mellan NÄRF och extern part (ex för automatiska brandlarm), samt vid räddningsinsatser. De personuppgifter som hanteras inom förbundets verksamhet behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen. Vi hämtar enbart in de uppgifter som är nödvändiga för ärendets hantering. Personlig information utgörs av information och uppgifter som indirekt eller direkt kan knytas till en person, t.ex. namn, adress och kontaktuppgifter. Detta innebär till exempel att även ett fotografi av en person som kan identifieras är en personuppgift.

Mer information: Personuppgifter och personuppgiftsbehandling, Datainspektionen

Varför hanterar vi dessa personuppgifter?
För att NÄRF ska kunna erbjuda sina tjänster och fullgöra sina åtaganden mot dig behöver vi hantera uppgifter om dig. I hanteringen av personuppgifter värnar vi din personliga integritet. Hantering av personuppgifter sker för att kunna administrera gällande ärenden inom vår myndighetsutövning eller för att kunna leverera en tjänst du abonnerar på enligt träffat avtal. Detta omfattar bland annat att behandla inkomna tillståndsansökningar eller tillsynsärenden för din verksamhet, genomföra sotnings- eller brandskyddskontroll på din fastighet samt skicka kundfakturor och hantera betalningar avseende ovan nämnda. Vi hanterar även personuppgifter för olycksdrabbade vid utförandet av räddningsinsatser samt vid externa utbildningstjänster.

Var kommer personuppgifterna ifrån?
Inom NÄRF registreras personuppgifter exempelvis inom vår myndighetsutövning, då du skickar in en ansökan till oss, vid kontakt med verksamhetsutövare för genomförande av tillsyn eller med fastighetsägare för att utföra sotning/ brandskyddskontroll. Dessa uppgifter behövs för att vi ska kunna utföra vårt uppdrag enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor och Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

Uppgifter inhämtas även ifrån den registrerade vid upprättade av avtal, eller om du ska delta i en utbildning genom oss. Uppgifter kan också komma att registreras när du till exempel skickar e-post, lämnar ett förslag, en synpunkt eller ställer en fråga till förbundet om vår verksamhet. Vi hämtar också vid behov information ifrån Lantmäteriet kring fastighetsdata.

Tänk även på att inte skicka till exempel personnummer, information om personliga förhållanden och sekretessbelagd information via e-post, eftersom all information som skickas till förbundet är allmän handling och kan komma att lämnas ut vid begäran.

Vilken rättslig grund har vi för behandlingen?
Vår behandling av personuppgifter baseras alltid på rättsliga grunder, så som ingående av avtal, intresseavvägning, myndighetsutövning, skydd för grundläggande intresse och rättslig förpliktelse.  

Hur länge sparar vi personuppgifterna?
Vi sparar endast personlig information så länge det är nödvändigt för syftet eller för att uppfylla lagstadgade krav inom vår myndighetsutövning, enligt upprättat avtal, eller så länge du är kund hos oss. Personuppgifter som behandlas av förbundet ingår i så kallade allmänna handlingar. Då man avgör om en allmän handling ska bevaras eller gallras, ska en värdering av informationen göras, med hänsyn till informationens betydelse för verksamheten, för allmänhetens rätt till insyn, samt dess långsiktiga betydelse för framtida forskning.

De grundläggande bestämmelserna om bevarande och gallring finns i 2 kap. 18 § Tryckfrihetsförordningen och i arkivlagen. En personuppgift som är kopplad till en kundfakturering kan inte raderas. I dessa fall kan vi enbart anonymisera dina personuppgifter. Detta regleras enligt bokföringslagen.

Vilka delar vi dina personuppgifter med?
Personuppgifterna kan för angivna ändamål komma att lämnas ut till andra myndigheter eller till enskild om detta följer lag eller annan författning. Myndigheten tar hänsyn till gällande sekretessbestämmelser.

Överföring till land utanför EU/EES
Vi överför inte några uppgifter utanför EU/EES.

Hur vi skyddar din information?
Vi arbetar planerat och systematiskt med informationssäkerhet och använder såväl tekniska som organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda lagrad personlig information mot ej tillåten åtkomst och användning.

Dina rättigheter
Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller i vissa fall begära radering av dina uppgifter. Du har även rätt att kräva att personuppgifter flyttas från oss till ett annat företag, myndighet eller organisation. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

Det är viktigt att kontaktinformationen vi har till dig som kund är korrekt och aktuell. Om du upptäcker fel eller om informationen ändras önskar vi att du snarast kontaktar oss för rättelse. Exempelvis vid byte av fastighetsägare eller verksamhetsutövare som kan komma att beröra sotningsverksamhet, tillsyns- och tillståndshantering eller upprättade avtal med oss inom räddningstjänsten.

Förbundet är öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du vill veta vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna. Informationen lämnas i form av ett registerutdrag som anger ändamål, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare, lagringsperioder samt varifrån informationen har samlats in. Om du gör en begäran kan vi behöva fråga dig om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person. För att underlätta eftersökning i register kan vi komma att be dig förtydliga i vilket ärende du kommit i kontakt med förbundet, typ av tjänst etc.

Begäran om registerutdrag

Om du vill veta mer om dataskyddslagstiftningen och dina rättigheter kan du läsa mer under EUR-Lex, Access to European union law

Så här kontaktar du oss
Detta gör du enklast genom att kontakta oss via angivna kontaktvägar nedan. Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. Vid kontakt med oss önskar vi att du uppger ditt namn, adress, e-post, telefonnummer i tillägg till ditt ärende.

Personuppgiftsansvarig
Direktionen i NÄRF är personuppgiftsansvarig för förbundets behandling av personuppgifter. Personuppgiftsansvarig är enligt lag den som avgör ändamålet med behandlingen av personlig information, samt vilka verktyg som ska användas och att behandlingen sker enligt gällande lagstiftning. Direktionen kontaktas via förbundets kontaktvägar.

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Larmvägen 1, 461 38 Trollhättan
Org.nr. 222000-0950

Tel (vxl):        0521-26 59 00
E-post:          info@brand112.se

Fler kontaktuppgifter till särskilda funktioner inom förbundet hittar du via vår kontaktsida

Dataskyddsombud
Dataskyddsansvarig för förbundet är enligt avtal, tillika dataskyddsombud för Trollhättans stad.
Vårt dataskyddsombud kontaktar du via e-post: dataskyddsombud@trollhattan.se

Uppdateringar av informationstexten
Denna informationstext uppdaterades senast den 24 maj 2018 och kan komma att ändras. Om vi gör väsentliga ändringar i texten kommer vi meddela dig senast 30 dagar innan ändringen träder i kraft genom att publicera en ny version på vår webbplats.

Mer information
Datainspektionen, www.datainspektionen.se, är tillsynsmyndighet för gällande datalagstiftning. På deras webbplats kan du få mer information om dataskyddsförordningen.