Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund handlägger tillståndsprövningar för brandfarliga och explosiva varor inom våra medlemskommuner. Vi är också ansvariga för tillsynen. Det ställs samma krav på dig som verksamhetsutövare oavsett om tillstånd krävs eller inte för din hantering. Bestämmelserna finns reglerade i lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE 2010:1011).


Vår handläggning av din tillståndsansökan kan inte påbörjas innan ansökan är komplett. Se därför till att du har bifogat alla nödvändiga dokument redan från början när du ansöker om ett nytt tillstånd, förlängning eller en förändring. När ansökan är komplett har vi tre månader på oss att behanlda ärendet och lämna ett beslut. Den faktiska handläggningstiden kan dock variera beroende på hanteringens omfattning. Tillståndsansökan är avgiftsbelagd.

Vi genomför regelbundet tillsyn över verksamheter som hanterar brandfarliga och explosiva varor. Vid besöket kontrollerar vi att hanteringen bedrivs enligt gällande tillstånd, samt att gällande föreskrifter, rutiner och bestämmelser följs i övrigt.

Tillstånd
Den som hanterar eller överför explosiva varor, samt den som yrkesmässigt eller i större mängd hanterar brandfarliga varor ska ha ett tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor. Vad som räknas som yrkesmässigt eller större mängd regleras av föreskrifter om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor. Som verksamhetsutövare får du hantera vissa mängder av brandfarlig vara utan att söka tillstånd för hanteringen. För explosiva varor krävs tillstånd för all hantering. Tillstånd behövs inte för transporter av farligt gods, detta regleras av annan lagstiftning.

Tillstånd för sprängning och avfyrning av pyrotekniska artiklar ska sökas hos Polismyndigheten.

Vid gränsöverskridande överföring samt tillverkning, bearbetning, återvinning och destruktion av explosiva varor ska tillstånd sökas hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Du hittar utförligare information om vad som gäller för hantering av brandfarliga och explosiva varor i MSB:s handböcker och föreskrifter.

Föreståndare
Den som innehar ett tillstånd ska utse en föreståndare som ansvarar för att hanteringen sker enligt gällande lagstiftning och eventuella villkor i tillståndet. En och samma person kan vara både tillståndshavare och föreståndare.

För brandfarliga varor ska minst en föreståndare anmälas till tillsynsmyndigheten. Anmälan av föreståndare för brandfarliga varor sker på separat blankett i samband med ansökan om tillstånd. Vid förändringar i verksamheten, till exempel om ansvarig föreståndare byts till en annan person ska detta meddelas.

För explosiva varor ska minst en föreståndare utses och tillståndsmyndigheten ska sedan godkänna denne. Ansökan om godkännande av föreståndare görs på samma blankett som ansökan om tillstånd. Vid förändringar i verksamheten, till exempel om ansvarig föreståndare byts till en annan person ska en ansökan om ny föreståndare göras. Till ansökan ska dokumentation som visar att föreståndaren har lämplig kompetens bifogas, till exempel ett utbildningsintyg eller liknande.

Blanketter
Blanketter för tillståndsansökan, anmälan om föreståndare etc. hittar du under blankettsidan.