Vad innebär en brandskyddskontroll?

Lyssna

Vid en brandskyddskontroll kontrolleras din eldstad och det utrymme där den är placerad. Syftet med kontrollen är att i ett tidigt skede upptäcka fel och brister hos anläggningen som kan innebära risk för brand.

Kontrollen ska i huvudsak utföras okulärt, det vill säga genom att brandskyddskontrollanten (sotaren) tittar och undersöker hur det ser ut. Vid misstanke om felaktigheter som inte går att fastställas på det sättet, kan kontrollen behöva utökas med någon form av provning eller mätning.

Brandskyddskontrollen innefattar hela värmeanläggningen samt taket och tillhörande takskyddsanordningar. Den som utför kontrollen måste därför ha tillträde till alla de delar av huset som skorstenen passerar samt tak.

Läs mer på vår sida om Sotning och brandskydd