Företag & Verksamhet

Lyssna

På de här sidorna kan du bland annat hitta information om brandsäkerhet inom din verksamhet, hur du ansöker om tillstånd för brandfarliga och explosiva varor och vad vår tillsyn innebär.

Varje företag, offentlig verksamhet, förening eller annan typ av organisation har ett ansvar att se till att det finns ett bra brandskydd i de lokaler man använder och i den verksamhet som bedrivs. Det gäller inte minst fastighetsägare.

Bland annat bör det finnas en plan som ser till att brandskyddet fungerar i praktiken, både förebyggande och om en olycka skulle inträffa. En sådan plan kallas för systematiskt brandskyddsarbete (SBA).

Lagarna som främst reglerar dessa ansvar är:

  • Lagen om skydd mot olyckor (LSO).
  • Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE).
  • Även Boverkets byggregler (BBR) fastställer vissa krav som vilar på dig som äger en fastighet.