Brandfarliga och explosiva varor

Lyssna

Till brandfarliga varor räknas till exempel gasol och bensin men även brandreaktiva ämnen eller blandningar. Till explosiva varor hör bland annat dynamit, ammunition och fyrverkerier.

Du som hanterar brandfarliga eller explosiva varor yrkesmässigt eller i större mängd måste känna till vilka krav som gäller. Du behöver även ha tillstånd för hanteringen. 

Att inneha och hantera brandfarliga och explosiva varor innebär ett stort ansvar och ställer höga krav på säkerheten. Därför finns tydliga bestämmelser som ytterst regleras i lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) samt förordningen om brandfarliga och explosiva varor (FBE). I lagstiftningen finns ett antal grundläggande krav som bland annat omfattar aktsamhet, utredning om risker, kompetens, föreståndare, byggnader, anläggningar, anordningar, förvaring och förpackning.

Vad är en brandfarlig vara?

Brandfarliga varor brukar delas in i tre kategorier: Gaser, vätskor och brandreaktiva varor.

Gaser

Gaser och gasblandningar som kan antändas i luft vid 20°C vid normalt atmosfärstryck räknas som brandfarliga varor. Exempel på brandfarliga gaser är metan (biogas, naturgas och liknande), vätgas och gasol.

Läs mer om brandfarliga gaser på MSB:s webbplats

Vätskor

Vätskor med en flampunkt som ligger under 100°C räknas som brandfarliga. Flampunkten är den temperatur som en vätska minst måste uppnå innan den börjar avge ångor i en sådan omfattning, att ångorna blandade med luft kan antändas.

Om förpackningen med den brandfarliga vätskan har varningsmärkning för brandrisk innebär det att vätskans flampunkt är lägre än 60° C. Förpackningar med brandfarlig vätska med flampunkt mellan 60° C och 100° C saknar varningsmärkning för brandrisk. För att få reda på flampunkten i dessa fall måste du titta i produktens säkerhetsdatablad.

Läs mer om brandfarliga vätskor på MSB:s webbplats

Brandreaktiva varor

Till brandreaktiva varor hör ämnen och blandningar som kan underhålla brand, reagera våldsamt vid en brand eller leda till brand.

Några av de ämnen som räknas som brandreaktiva varor enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är väteperoxid (koncentrerad från 20 procent och uppåt), organiska peroxider och ammoniumnitrat i hög koncentration.

Läs mer om brandreaktiva varor på MSB:s webbplats

Vad är en explosiv vara?

Till explosiva varor räknas explosiva ämnen och blandningar som dynamit, tändhattar, krut, ammunition och pyrotekniska artiklar som fyrverkerier med mera. Dessa olika varor används inom en rad olika områden, från bygg- och anläggning där man ofta måste spränga bort stora bergmassor till fordonsindustrin där pyroteknisk utrustning förkommer i bland annat krockkuddar.

Läs mer om explosiva varor på MSB:s webbplats