Frågor & svar – företag, verksamhet

Lyssna

Frågor om Företag & Verksamhet

NÄRF kan som myndighet inte rekommendera någon enskild konsult. Du kan hitta brandkonsulter genom att till exempel söka på nätet.

NÄRF är tillståndsmyndighet och det är vi som kravställer innehållet i en riskutredning. Detta medför att vi inte kan medverka i att ta fram en riskutredning då det skulle innebära jäv.

I flerbostadshus får ingen förvaring av brandfarlig gas förekomma i källare, vindar eller i garage. I din bostad får du som mest hantera 5 liter gas inomhus. Utomhus får du maximalt hantera 30 liter, vilket motsvarar en P 11 gasoltub som är vanligt förekommande i husvagnar.

Mer information hittar du i MSB:s broschyr Gasol för hem och fritid  som du hittar via msb.se.

Vid ägarbyte är vi beroende av att ni anmäler ny ägare till oss eftersom vi inte får denna information automatiskt. Meddela de nya uppgifterna till sotningskontoret via mejl eller telefon.

För kontaktuppgifter, se vår sida om sotning och brandskyddskontroll.

Det enklaste sättet är att du själv går in och bokar om till en ny tid via vår bokningsportal för sotning. För att boka om tiden behöver du ange din bokningskod som du hittar i avin du fått inför besöket.

Har du inte möjlighet att boka om din tid själv via bokningsportalen, kontakta vårt sotningskontor via e-post eller telefon så hjälper de dig att hitta en ny tid.

Bokningsportalen samt sotningskontorets kontaktuppgifter och telefontider hittar du på vår sida om Sotning och brandskydd.

Det finns auktoriserade installationsföretag i vårt närområde som utför installationer. De kan se till att installationen sker på ett korrekt sätt. NÄRF är tillståndsmyndighet och om hanteringen är tillståndspliktig kommer vi att granska att anläggningen är korrekt.

Mer information: Brandfarliga och explosiva varor

Ett tips är att läsa MSB:s broschyr Gasol i restauranger: brandfarliga varor som du hittar via msb.se.

Normalt sett nej, eftersom brandskyddskontroller utförs av NÄRF:s sotningsenhet enligt fastställda tidsintervaller, så kallade frister. Du får avisering om tid när det är dags för kontroll hos dig.

Däremot bör du kontakta oss för att boka en brandskyddskontroll om du har en eldstad i din fastighet som inte är godkänd för användning och du önskar ta den i bruk igen. Även i särskilt fall som efter soteld ska du kontakta oss för bokning av brandskyddskontroll, vilket är ett krav innan eldstaden får börja användas igen.

Om det gäller byte eller nyinstallation av en eldstad, samt provtryckningar i samband med detta, hänvisar vi till fristående sakkunnig inom området.

För kontaktuppgifter till sotningskontoret och mer information, se vår sida Sotning och brandskydd

Läs mer: Soteld

Du som fastighetsägare ansvarar bland annat för att:

  • Vägen till samt ytorna på och intill objektet är fria, det vill säga att inga föremål är i vägen eller riskerar att komma till skada.
  • Samtliga utrymmen som berörs av sotning/brandskyddskontroll är tillgängliga för inspektion.
  • Det finns tillräckligt med arbetsutrymme runt objektet som berörs.
  • Rensluckor inte är blockerade och att utrymme med sådan lucka är tillgängligt vid sotning.
  • Taksäkerhetsanordningar som till exempel takstege, väggstege och glidskydd finns monterade och är väl underhållna.
  • Det finns en lös markstege uppställd på platsen där skorstensfejaren ska upp på taket.
  • Objektet är släckt och avsvalnat inför besöket.

Läs våra fullständiga villkor

Du hittar även mer information på vår sida Sotning och brandskydd.

Vid en brandskyddskontroll kontrolleras din eldstad och det utrymme där den är placerad. Syftet med kontrollen är att i ett tidigt skede upptäcka fel och brister hos anläggningen som kan innebära risk för brand.

Kontrollen ska i huvudsak utföras okulärt, det vill säga genom att brandskyddskontrollanten (sotaren) tittar och undersöker hur det ser ut. Vid misstanke om felaktigheter som inte går att fastställas på det sättet, kan kontrollen behöva utökas med någon form av provning eller mätning.

Brandskyddskontrollen innefattar hela värmeanläggningen samt taket och tillhörande takskyddsanordningar. Den som utför kontrollen måste därför ha tillträde till alla de delar av huset som skorstenen passerar samt tak.

Läs mer på vår sida om Sotning och brandskydd

Aktuella priser hittar du i våra taxor och avgifter för sotning. Observera att det är olika prislistor för Trollhättan och Färgelanda – de två kommuner där vi utför sotning och brandskyddskontroll.

Taxorna antas årligen av kommunfullmäktige i Färgelanda kommun respektive Trollhättans Stad. De justeras årligen enligt index fastställt av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Taxor sotning Färgelanda och Trollhättan

För att ansluta ett automatiskt brandlarm till NÄRF:s ledningscentral krävs att ett avtal tecknas mellan er (kunden) och Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.

Här hittar du mer information och blanketter för automatlarm