Tillfällig övernattning

Lyssna

Ska ni låna eller hyra ut en lokal för övernattning till en förening, skolklass eller annat sällskap? Övernattning i lokaler där personer normalt sett inte sover, exempelvis skolor, fritidsgårdar, idrottshallar och liknande kräver anmälan om tillfällig övernattning till oss på Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.

Att sova över i lokaler som normalt sett inte är utformade för övernattning är förenat med risker i händelse av brand. Som fastighetsägare eller ansvarig för uthyrning ansvarar du för att byggnaden och verksamheten har ett gott brandskydd.

Tänk på att det måste finnas en person som är säkerhetsansvarig. Personen ska kontrollera brandskyddet och vara tillgänglig under hela vistelsen. Gästerna måste också informeras om var släckutrusning och utrymningsvägar finns, samt vilka regler som gäller vid övernattning i lokalerna. Läs mer under våra råd vid tillfällig övernattning, längre ner på sidan.

Läs mer om brandskydd i lokaler och byggnader

Så anmäler du tillfällig övernattning

För att vi på räddningstjänsten ska vara förberedda och ha koll på förutsättningarna vid en eventuell räddningsinsats, vill vi att ni anmäler tillfällig övernattning till oss.

Skicka in ifylld anmälningsblankett senast fem dagar innan övernattningen ska äga rum. Observera att anmälan endast är en underrättelse till vår ledningscentral och inte ett godkännande av lokalernas brandskydd!

Råd vid tillfällig övernattning

Följande råd beskriver Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds tolkning av tillämpliga lagar och regelverk som berör tillfälligt nyttjande av lokaler för övernattning. Lagstiftning är alltid styrande och åsidosätts inte av informationen nedan.

Ansvar

Enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) är det ägare eller nyttjanderättshavare som ansvarar för att byggnaden och verksamheten har ett skäligt brandskydd. Detta innefattar både själva byggnadens utformning och verksamhetens organisation för att hantera händelser. Vid en tillfällig övernattning är det de som övernattar som utgör verksamheten.

Organisation

Vid tillfällig övernattning ska en säkerhetsansvarig utses, denne ska finnas på plats under hela vistelsen. Säkerhetsansvarig ska vara väl insatt i hur lokalerna ska utrymmas vid händelse av brand. Rutiner för utrymning och återsamling utanför lokalen ska upprättas. Säkerhetsansvarig ska även ha tillgång till en telefon för att kunna larma SOS.

Säkerhetsansvarig ska göra regelbundna kontroller av brandskyddet innan och under vistelsen. Det är den som anordnar övernattningen som ansvarar för att brandskyddet vid varje tillfälle är anpassat efter verksamheten.

Samtliga övernattande personer ska informeras om utrymning och återsamling, samt vilka brandskyddsregler som gäller under vistelsen. Information om hur man larmar SOS och uppgifter om lokalens adress ska finnas tillgängligt i lokalerna.

Möjlighet till utrymning

  • Det ska finnas två av varandra oberoende utrymningsvägar från varje övernattningssal.
  • Utrymningsvägarna ska hållas fria från hinder och brännbart material så som bänkar, stolar och bord.
  • Alla utrymningsvägar ska förses med vägledande markeringar.
  • Dörrar i utrymningsvägarna ska vara lätt öppningsbara utan nyckel eller liknande.
  • Alla salar och utrymmen som inte utnyttjas ska hållas låsta.
  • Belysning i korridorer och trapphus i utrymningsväg ska hållas tänd under vistelsen.

För mindre, okomplicerade lokaler i markplan kan fönster godtas som en alternativ utrymningsväg. Fönsteröppningar ska vara anpassade för antalet personer och deras förmåga att utrymma.
I Boverkets byggregler finns bra riktlinjer för fönster. De ska bland annat vara högst 1,2 meter över golvet och ha en fri bredd om minst 0,5 meter samt fri höjd om minst 0,6 meter.

Brand- och utrymningslarm

Lokalen ska vara försedd med automatiskt brand- och utrymningslarm enligt SBF 110 eller mot-svarande. Varje övernattningssal samt korridorer och trapphus i utrymningsväg ska övervakas av rökdetektorer. Säkerhetsansvarig ska vara införstådd i hur larmanläggningen fungerar för att kunna hantera en aktivering av larmet.

För mindre, okomplicerade lokaler i markplan kan sammankopplade, kommunicerande brandvarnare i övernattningssal och korridorer godtas som ett alternativ om brand- och utrymningslarm saknas i lokalen.

Läs mer om automatiskt brandlarm

Släckutrustning

Handbrandsläckare eller inomhusbrandpost ska finnas placerade på väl synliga och lätt åtkomliga platser i lokalen. Gångavstånd till närmaste släckutrustning ska inte överstiga 25 meter. Säkerhetsansvarig ska känna till var släckutrustningen finns och hur den fungerar.

Övrigt

Klassrum för slöjd, NO-ämnen och liknande ska inte användas för övernattning på grund av eventuell förekomst av brandfarliga varor och farliga kemikalier.

Matlagningsutrustning, inklusive kaffebryggare, mikrovågsugn och liknande, ska endast användas i köksutrymmen eller matsal.