Brandriskprognos

Lyssna

Under vår, sommar och tidig höst gör SMHI dagligen en brandriskprognos för fem dygn framåt. Vår räddningstjänstpersonal hjälper till att göra en bedömning vad det innebär för oss lokalt.

Det här vill vi undvika.

Vädret styr hur hög eller låg brandrisken är i skog och mark. Är det torrt, soligt och mycket vind ökar risken markant. Men för att bedöma brandrisken tittar man inte bara på väderprognosen. Bland annat mäts även tillgången till vatten nere i de olika markskikten. Ju högre uttorkning i marken, desto torrare och mer lättantändlig blir växtligheten ovan jord. Olika modeller används för att beräkna spridningsrisk, brandbeteende, antändningsrisk och markfuktighet.

Inom räddningstjänsten har vi personal med särskild kompetens inom brandrisk i skog och mark. Under skogsbrandssäsongen gör de varje morgon en bedömning av brandrisken i just vårt område, med stöd av SMHI:s prognoser. Rapportering sker sedan vidare till våra medlemskommuner. Det är kommunerna som fattar beslut om eldningsförbud ska införas eller inte.   

Bedömning av skogsbrandsrisk

Risken för antändning brukar graderas med en skala från 1 till 5, med tillägg för extremt stor brandrisk vilket betecknas 5E. Så här beskrivs de olika graderna enligt SMHI:  

5E – Extremt stor brandrisk

Förekommer ofta i samband med långvarig torka och högsommarvärme. Här kan det vara extremt torrt eller att brandförhållandena är mycket svåra. Bränder blir ofta häftiga och får en snabb utveckling. Toppbränder kan förekomma, det vill säga när branden sprider sig från trädtopp till trädtopp utan att växtligheten på marken behöver antändas. Här ska man vara mycket försiktig vid eldning. När det är ”5E” är det ofta eldningsförbud.

5 – Mycket stor brandrisk

En brand kan utveckla sig mycket snabbt och häftigt. Toppbränder kan förekomma. Här ska man vara mycket försiktig vid eldning. När det är ”5” kan det vara eldningsförbud.

4 – Stor brandrisk

Här sprider sig en brand normalt i de flesta typer av vegetation. Det är påtaglig risk för brandspridning.

3 – Normal brandrisk

Vegetationen brinner med olika spridningshastighet beroende på typ av vegetation och hur torrt det hunnit bli.

2 – Liten brandrisk

I vissa skogstyper kan det vara svårt för en brand att sprida sig.

1 – Mycket liten brandrisk

I de flesta skogstyper kan inte brand starta eller sprida sig med öppna lågor.

Läs mer på vår sida om Eldning och grillning