Frågor & svar – hem & fritid

Lyssna

Frågor om Hem och fritid

Hem och fritid

Om du inte längre använder din eldstad och därför inte vill ha sotning eller brandskyddskontroll kan du själv begära ett nyttjandeförbud. Det gör du genom att skicka in blanketten Anmälan om ändrad uppvärmning i fastighet, el/bergvärme till oss.

Din eldstad blir då satt på nyttjandeförbud och den planeras inte längre in för sotning eller brandskyddskontroll. Om eldstaden ska användas efter att du har meddelat oss om nyttjandeförbud, måste en brandskyddskontroll göras innan eldstaden tas i bruk igen.

Vid försäljning att fastigheten är det viktigt att upplysa den nya ägaren om att det råder eldningsförbud i eldstaden.

För att kunna sota skorstenen på ett säkert sätt finns det krav på en säker väg till och vid skorstenen. Det ska finnas stegar eller takbryggor på taket. Ett glidskydd ska finnas vid takfoten för att stegen från marken ska kunna stå stadigt. Stegarna och takbryggorna ska vara av metall.

Läs mer på vår sida Sotning och brandskydd.

Mer information hittar du även på Taksäkerhetskommitténs hemsida.

Nej, tyvärr. Ansvaret för rengöring av imkanaler i privata fastigheter ligger på fastighetsägaren själv.

Imkanalen, det vill säga köksfläktens anslutning till skorstenen och ventilationssystemet i bostadshus, behöver rengöras med jämna mellanrum. Anledningen är att det kan samlas fett i imkanalen som i sin tur kan utgöra en brandrisk om det vill sig illa. Dessutom medför regelbunden rengöring att imkanalen fungerar optimalt.

Nej, tyvärr. När det gäller besiktning av ny eldstad hänvisar vi till privata aktörer som är sakkunniga inom området. Tänk på att det krävs en besiktning även om du sedan tidigare har en eldstad men har bytt ut den, exempelvis om du har satt in en ny kassett.

Innan du installerar en ny eldstad måste du anmäla detta till din kommun. Kommunen ger ett slutgodkännande efter att besiktningen är klar.

Vid ägarbyte är vi beroende av att ni anmäler ny ägare till oss eftersom vi inte får denna information automatiskt. Meddela de nya uppgifterna till sotningskontoret via mejl eller telefon.

För kontaktuppgifter, se vår sida om sotning och brandskyddskontroll.

Det enklaste sättet är att du själv går in och bokar om till en ny tid via vår bokningsportal för sotning. För att boka om tiden behöver du ange din bokningskod som du hittar i avin du fått inför besöket.

Har du inte möjlighet att boka om din tid själv via bokningsportalen, kontakta vårt sotningskontor via e-post eller telefon så hjälper de dig att hitta en ny tid.

Bokningsportalen samt sotningskontorets kontaktuppgifter och telefontider hittar du på vår sida om Sotning och brandskydd.

Sotning och brandskyddskontroll är två olika åtgärder som utförs av personal med olika kompetenser. Därför utförs de vid två olika tillfällen.

Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för brand. Vid brandskyddskontroll kontrolleras din anläggning, för att i ett tidigt skede upptäcka eventuella fel och brister som kan innebära risk för brand.

Om du önskar ha din eldstad aktiv måste brandskyddskontrollen genomföras enligt fastställda intervaller (fastställs av MSB). Intervallen varierar mellan tre till sex år beroende på typ av eldstad och eldningens omfattning. Om inte eldstaden är kontrollerad och godkänd enligt fristerna som finns blir det eldningsförbud.

Kom ihåg att om din eldstad ska tas i bruk igen efter ett eldningsförbud så måste alltid en brandskyddskontroll utföras.

Läs mer på vår sida om Sotning och brandskydd

Normalt sett nej, eftersom brandskyddskontroller utförs av NÄRF:s sotningsenhet enligt fastställda tidsintervaller, så kallade frister. Du får avisering om tid när det är dags för kontroll hos dig.

Däremot bör du kontakta oss för att boka en brandskyddskontroll om du har en eldstad i din fastighet som inte är godkänd för användning och du önskar ta den i bruk igen. Även i särskilt fall som efter soteld ska du kontakta oss för bokning av brandskyddskontroll, vilket är ett krav innan eldstaden får börja användas igen.

Om det gäller byte eller nyinstallation av en eldstad, samt provtryckningar i samband med detta, hänvisar vi till fristående sakkunnig inom området.

För kontaktuppgifter till sotningskontoret och mer information, se vår sida Sotning och brandskydd

Läs mer: Soteld

Ja det kan du, om du har gått nödvändig utbildning, fått ett intyg och sedan fått en godkänd ansökan.

Du ansöker om egensotning genom att fylla i och skicka in avsedd blankett om egensotning till oss. Till ansökan ska ditt intyg om att du genomgått nödvändig utbildning bifogas.

Om din ansökan blir godkänd bokas du in för kontroll av din kompetens vid nästföljande sotning. Du får då utföra sotning under överseende av skorstensfejaren som avgör om du innehar kompetens att själv sköta åtagandet.

Ett medgivande kan återkallas om det vid brandskyddskontroll eller tillsyn skulle visa sig att sotningen inte skett på ett sådant sätt att anläggningen är säker ur brandskyddssynpunkt. Medgivandet upphör vid ägarbyte.

Mer information och blankett för ansökan hittar du på vår sida om egensotning.

Sotning och brandskyddskontroll kan utföras även om du inte är hemma, men då behöver du se till att vi kommer in i din bostad. Du kanske kan lämna en nyckel till en granne eller gömma den på en överenskommen plats som du meddelar oss på sotningskontoret i god tid. Då ser vi till att vår sotare/brandskyddskontrollant får informationen.

Tänk även på att sätta fram stegen och förbereda i fastigheten inför besöket.

För kontaktuppgifter och telefontider, se vår sida om Sotning och brandskydd.

Du som fastighetsägare ansvarar bland annat för att:

  • Vägen till samt ytorna på och intill objektet är fria, det vill säga att inga föremål är i vägen eller riskerar att komma till skada.
  • Samtliga utrymmen som berörs av sotning/brandskyddskontroll är tillgängliga för inspektion.
  • Det finns tillräckligt med arbetsutrymme runt objektet som berörs.
  • Rensluckor inte är blockerade och att utrymme med sådan lucka är tillgängligt vid sotning.
  • Taksäkerhetsanordningar som till exempel takstege, väggstege och glidskydd finns monterade och är väl underhållna.
  • Det finns en lös markstege uppställd på platsen där skorstensfejaren ska upp på taket.
  • Objektet är släckt och avsvalnat inför besöket.

Läs våra fullständiga villkor

Du hittar även mer information på vår sida Sotning och brandskydd.

Vid en brandskyddskontroll kontrolleras din eldstad och det utrymme där den är placerad. Syftet med kontrollen är att i ett tidigt skede upptäcka fel och brister hos anläggningen som kan innebära risk för brand.

Kontrollen ska i huvudsak utföras okulärt, det vill säga genom att brandskyddskontrollanten (sotaren) tittar och undersöker hur det ser ut. Vid misstanke om felaktigheter som inte går att fastställas på det sättet, kan kontrollen behöva utökas med någon form av provning eller mätning.

Brandskyddskontrollen innefattar hela värmeanläggningen samt taket och tillhörande takskyddsanordningar. Den som utför kontrollen måste därför ha tillträde till alla de delar av huset som skorstenen passerar samt tak.

Läs mer på vår sida om Sotning och brandskydd

Aktuella priser hittar du i våra taxor och avgifter för sotning. Observera att det är olika prislistor för Trollhättan och Färgelanda – de två kommuner där vi utför sotning och brandskyddskontroll.

Taxorna antas årligen av kommunfullmäktige i Färgelanda kommun respektive Trollhättans Stad. De justeras årligen enligt index fastställt av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Taxor sotning Färgelanda och Trollhättan