Sotning och brandskyddskontroll

Lyssna

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har hand om sotning och brandskyddskontroll i två av våra medlemskommuner: Färgelanda och Trollhättan.

Tänk på att det i första hand är du som äger en bostad eller fastighet som ansvarar för ditt brandskydd. Det innebär att du måste se till att förebygga risken för brand och hindra eller begränsa skador till följd av brand. Självklart finns vi här för att hjälpa dig med råd och stöd.

Här kommer du att kunna omboka din tid för sotning eller brandskyddskontroll via en digital bokningsportal. Den nya bokningsportalen inför vi i slutet av december 2022. Håll utkik!
Fram till dess ber vi dig att som vanligt boka om din tid via e-post eller telefon, se kontaktuppgifter nedan.

Till blanketter och avgifter

Kontakt, sotningskontoret

Du som bor eller verkar i Färgelanda eller Trollhättans kommuner och har frågor kring exempelvis ändring av sotningsfrister, ändrad uppvärmning, ägarbyte med mera.

Mejla till: info@brand112.se

Eller ring: 0520-48 59 34
Telefontid: 07.30-10.00 helgfria måndagar, onsdagar och torsdagar.

För sotning och brandskyddskontroll i Vänersborgs och Melleruds kommuner, kontakta aktuell kommun.

För att minska risken för brand bör du regelbundet se till att:

  • Din köksfläkt och tillhörande imkanal hålls rena. Vid hög värme kan fett som samlats i en fläkt fatta eld och i värsta fall sprida sig snabbt.
  • Har du en fungerande eldstad i form av öppen spis, kamin eller liknande är du skyldig att se till att skorstenar och rökkanaler håller tätt och är rena från tjära och hinder.
Läs mer om hur du undviker soteld, brand i skorsten

Om sotning

Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för brand. Hur ofta det ska sotas, så kallad sotningsfrist, beror på vilken typ av anläggning du har och hur den används. Fristen kan variera från en gång vart tredje år till flera gånger per år.

När det är dags för sotning på din adress skickar vi i god tid ut en avisering med datum och tid via post. 

Meddela oss om:

  • Du har köpt eller sålt din bostad och ett ägarbyte har skett. Dessa uppgifter får vi nämligen inte per automatik. Mejla eller ring sotningskontoret.
  • Om du slutat använda din eldstad eller bytt uppvärmningssystem. Detta ska meddelas till oss på avsedd blankett. 

Om brandskyddskontroll

Syftet med brandskyddskontrollen är att i ett tidigt skede upptäcka fel och brister hos anläggningen som kan innebära risk för brand.

Vid brandskyddskontrollen kontrollerar vi din eldstad och skorsten genom samtliga våningsplan, inklusive vindsutrymmen. Den invändiga kontrollen sker med hjälp av kamerautrustning och en mer omfattande okulär besiktning. Vi tittar även på utsidan yttertak och kontrollerar att krav på säkra skyddsanordningar uppfylls.  

Hur ofta det är dags för brandskyddskontroll beror på vilken typ av anläggning du har.

Tidsfrister brandskyddskontroll i bostäder, fritidshus och liknande:

  • Fastbränsle eldad panna (ved, pellets och flis): 3 år
  • Oljeeldad panna eller pelletspanna: 6 år
  • Eldstad, primär värmekälla: 3 år
  • Eldstad, sekundär värmekälla (trivseleldning): 6 år

Besiktning av ny eldstad

Om du har installerat en ny eldstad eller byggt om din befintliga måste den besiktas. Denna typ av besiktning utförs inte av oss utan du får vända dig till privata aktörer.

Om du däremot vill börja använda en gammal eldstad som inte har varit i bruk på ett tag kan du kontakta oss.

Blanketter för sotning

Taxor och avgifter för sotning

Extra avgifter

Bristande takskydd: Vid bristande takskyddsanordningar debiteras du som fastighetsägare en avgift enligt särskild taxa: grundavgift + 300 kronor.

Servicearbeten, rensning: Vid behov kan vi behöva utföra vissa servicearbeten som borttagning av fågelbo eller tjärbildning. Detta arbete debiteras enligt särskild taxa: 605 kronor per timme, exklusive moms.