Protokoll
Vid varje direktionssammanträde skrivs ett protokoll. Protokollet justeras (skrivs under) av ordföranden och en justerare, allt för att kontrollera att beslutet är riktigt formulerat. Efter justering publiceras tillkännagivande av justerat protokoll på våra medlemskommuners officiella anslagstavlor, samt på förbundets egen anslagstavla. Filformatet för inskannat protokoll utgörs av en PDF-fil.

Protokollet tilldelas ett diarienummer vid registrering i vårt diarium, ex 5010-2019-xxxx. Till detta diarienummer knyts alla handlingar som rör direktionen i NÄRF. Varje ärende i protokollet förs som en paragraf (§).

På anslagstavlan kan du läsa vilka protokoll som har justerats och som finns tillgängliga hos oss. Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse när det gäller överklagande av direktionsbeslut. Tidpunkten då protokollet tillkännages på anslagstavlan styr tiden för överklagande.

Ibland kan det förekomma att en paragraf är borttagen eller att text har maskats. Detta är då gjorts med hänsyn till sekretess eller personuppgiftslagen (PUL).

Kungörelser och andra tillkännagivanden
Anslagstavlan kommer även att innehålla kungörelser, tillkännagivanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan. Ex om ett beslut har fattats om eldningsförbud.

Vill du veta mer om ett ärende som behandlats inom förbundet?
Kontakta då förbundet via e-post info@brand112.se eller telefon 0521-26 59 00 (växel). Ange tydligt vad du eftersöker.
Här hittar du fler kontaktuppgifter till oss.