Nyhet
Pressmeddelande

Gemensam planering vid oljeutsläpp i Vänern

Lyssna

Kommunerna Mellerud, Trollhättan och Vänersborg har tillsammans med Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) och Dalslands miljö- och energiförbund tagit fram en gemensam plan för att hantera oljeutsläpp i Vänern.

Ett av räddningstjänstens uppdrag är att förhindra att oljan från ett utsläpp sprider sig. Det görs genom att lägga ut länsar i vattnet i det akuta skedet.

–  Kriser följer sällan kommunens gränser. Därför är det viktigt att vi alla är förberedda och har samsyn kring vad som gäller när en olycka inträffar, säger Daniel Hult, säkerhetssamordnare i Trollhättans stad.

”Klokt att göra något tillsammans”

Vänerns vatten, dess till- och frånflöden samt hela kustlinjen är mycket värdefull ur många aspekter. Exempelvis är det en dricksvattentäkt, här finns ett rikt fågel- och djurliv, skyddsvärda naturområden med mera.

Sedan tidigare har aktörerna olika förberedelsegrad för om ett oljeutsläpp skulle inträffa i Vänern men planeringen har inte tidigare skett tillsammans.

–  Varje kommun ska analysera vilka extraordinära händelser som kan inträffa i kommunen och ha en planering för hur olika händelser ska hanteras. Eftersom vi har samma risk men olika erfarenheter och förberedelser i den här frågan tänkte vi att det var klokt att göra något tillsammans, säger Anna Granlund, säkerhetschef i Melleruds kommun.

Ansvar för sanering

Hanteringen av ett oljeutsläpp kan delas in i olika faser, från det akuta skedet av utsläppet till det efterföljande saneringsarbetet.

–  Inom räddningstjänsten har vi sedan länge en planering för oljeutsläpp och materiel för räddningstjänstens omedelbara sanering. Det nya är att den här planen även innehåller kommunernas ansvar och agerande vid utsläpp av oljeprodukter i Vänern efter det att räddningstjänsten har hanterat det akuta skedet, säger Nicklas Jansson, brandingenjör i NÄRF.

Myndigheter positiva till gemensam plan

För att utveckla och förankra oljeskyddsplanen skickades den på remiss innan det var dags att fastställa den. Grannkommuner och flera statliga myndigheter ombads att lämna sina synpunkter på planen.

–  Det var särskilt kul att Länsstyrelsen Västra Götaland och Havs- och vattenmyndigheten lyfte att de är positiva till att kommunerna tagit fram planen gemensamt, säger Jessica Roth Andersson, beredskapssamordnare i Vänersborgs kommun.

Vad händer nu?

Nu är planen beslutad av alla kommuner. En utbildning har genomförts tillsammans med beslutsfattare och de funktioner som väntas bli inblandade vid ett oljeutsläpp. Ytterligare utrustning behöver införskaffas och avtal om saneringsresurser ska tecknas.

Planen är avsedd för oljeutsläpp som sker i Vänern men kan även användas vid utsläpp i andra vattendrag inom kommunernas område.