Personuppgifter, GDPR

Lyssna

Här beskriver vi vilken typ av information vi på Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) samlar in om dig som kund. Vi beskriver även vilket syfte hanteringen av dessa uppgifter har, hur länge uppgifterna bevaras samt hur vi skyddar dina rättigheter enligt lag.

Som myndighet måste vi behandla dina personuppgifter på ett korrekt sätt enligt dataskyddsförordningen, GDPR. Lagen ställer bland annat stränga krav på säker behandling av personlig information.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

NÄRF hanterar personuppgifter dagligen inom vår myndighetsutövning, till exempel inom tillsyns- och tillståndshanteringen samt sotningsverksamheten. Vi hanterar även personuppgifter vid upprättandet av avtal mellan NÄRF och extern part (till exempel för automatiska brandlarm), vid räddningsinsatser och vid externa utbildningstjänster. 

De personuppgifter som hanteras inom förbundets verksamhet behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen. Vi hämtar enbart in de uppgifter som är nödvändiga för ärendets hantering. Personlig information utgörs av information och uppgifter som indirekt eller direkt kan knytas till en person såsom namn, adress och kontaktuppgifter. Även en bild på en person som kan identifieras är en personuppgift. I de fall vi fotograferar eller filmar i samband med informations- eller kommunikationsinsatser ber vi därför alltid om ditt medgivande och samtycke genom din personliga underskrift via ett särskilt formulär.

Varför hanterar vi dessa uppgifter?

Hantering av personuppgifter sker för att NÄRF ska kunna administrera gällande ärenden inom vår myndighetsutövning eller för att kunna leverera en tjänst du abonnerar på enligt överenskommet avtal, se exempel under föregående stycke. I hanteringen är vi måna om att värna din personliga integritet.

Var kommer personuppgifterna ifrån?

Inom NÄRF registreras personuppgifter bland annat när du skickar in en ansökan till oss, vid kontakt med verksamhetsutövare för genomförande av tillsyn eller med fastighetsägare för att utföra sotning/brandskyddskontroll. Dessa uppgifter behövs för att vi ska kunna utföra vårt uppdrag enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor och lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

Personuppgifter inhämtas även vid upprättande av avtal, eller om du ska delta i en utbildning genom oss. Uppgifter kan också komma att registreras när du till exempel skickar e-post, lämnar ett förslag, en synpunkt eller ställer en fråga till oss om vår verksamhet. Vi hämtar också vid behov information från Lantmäteriet kring fastighetsdata.

Tänk gärna på att inte skicka till exempel personnummer, information om personliga förhållanden och sekretessbelagd information via e-post, eftersom all information som skickas till oss är allmän handling och kan komma att lämnas ut vid begäran.

Vilken rättslig grund har vi för behandlingen?

Vår behandling av personuppgifter baseras alltid på rättsliga grunder, såsom ingående av avtal, intresseavvägning, myndighetsutövning, skydd för grundläggande intresse och rättslig förpliktelse.  

Hur länge sparar vi personuppgifterna?

Vi sparar endast personlig information så länge det är nödvändigt för syftet eller för att uppfylla lagstadgade krav inom vår myndighetsutövning, enligt upprättat avtal, eller så länge du är kund hos oss.

Personuppgifter som behandlas av förbundet ingår i så kallade allmänna handlingar. Då man avgör om en allmän handling ska bevaras eller gallras, ska en värdering av informationen göras med hänsyn till informationens betydelse för verksamheten, för allmänhetens rätt till insyn samt dess långsiktiga betydelse för framtida forskning.

De grundläggande bestämmelserna om bevarande och gallring finns i 2 kap. 18 § Tryckfrihetsförordningen och i arkivlagen. En personuppgift som är kopplad till en kundfakturering kan inte raderas. I dessa fall kan vi enbart anonymisera dina personuppgifter. Detta regleras enligt bokföringslagen.

Vilka delar vi dina personuppgifter med?

Personuppgifterna kan för angivna ändamål komma att lämnas ut till andra myndigheter eller till enskild om detta följer lag eller annan författning. Myndigheten tar hänsyn till gällande sekretessbestämmelser.

Vi överför inte några uppgifter utanför EU/EES.

Hur skyddar vi din information?

Vi arbetar planerat och systematiskt med informationssäkerhet och använder såväl tekniska som organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda lagrad personlig information mot ej tillåten åtkomst och användning.

Om du vill veta mer om dataskyddslagstiftningen och dina rättigheter kan du läsa mer under EUR-Lex, Access to European union law

Dina rättigheter

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller i vissa fall begära radering av dina uppgifter. Du har även rätt att kräva att personuppgifter flyttas från oss till ett annat företag, myndighet eller organisation. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

Det är viktigt att kontaktinformationen vi har till dig som kund är korrekt och aktuell. Om du upptäcker fel eller om informationen ändras vill vi att du kontaktar oss snarast för rättelse. Det kan gälla vid byte av fastighetsägare eller verksamhetsutövare som kan komma att beröra sotningsverksamhet, tillsyns- och tillståndshantering eller upprättade avtal med oss inom räddningstjänsten.

Om du vill veta vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna. Informationen lämnas i form av ett registerutdrag som anger ändamål, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare, lagringsperioder samt varifrån informationen har samlats in. Om du gör en begäran kan vi behöva fråga dig om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person. För att underlätta eftersökning i register kan vi komma att be dig förtydliga i vilket ärende du kommit i kontakt med förbundet, typ av tjänst etcetera.

Så här kontaktar du oss

Det enklaste sättet är att kontakta oss via någon av kontaktvägarna som anges nedan. Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY (tidigare Datainspektionen). 

Vid kontakt med oss önskar vi att du uppger ditt namn, adress, e-post och telefonnummer tillsammans med ditt ärende.

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Larmvägen 1
461 38 Trollhättan
Organisationsnr: 222000-0950

Telefon (växel): 0521-26 59 00
E-post: info@brand112.se

Personuppgiftsansvarig

NÄRF:s direktion är personuppgiftsansvarig för förbundets behandling av personuppgifter. Personuppgiftsansvarig är enligt lag den som avgör ändamålet med behandlingen av personlig information, samt vilka verktyg som ska användas och att behandlingen sker enligt gällande lagstiftning.

Länk till sida om NÄRF:s direktion

Dataskyddsombud

Dataskyddsombud för NÄRF är enligt avtal samma som för Trollhättans stad. Vårt dataskyddsombud kontaktar du via e-post: dataskyddsombud@trollhattan.se

Uppdateringar av informationstexten

Denna informationstext uppdaterades senast 22 mars 2021.

Mer information

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) är tillsynsmyndighet för gällande datalagstiftning. På deras webbplats www.imy.se kan du få mer information om dataskyddsförordningen.