Samverkan

Lyssna

Det finns en enorm kraft i att samverka med andra, det är vi i Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund helt övertygade om och i vissa fall beroende av. Genom att använda och dela med oss av varandras resurser och kunskaper blir vi mer effektiva och ökar vår kapacitet. Det bidrar i sin tur till ett säkrare och tryggare samhälle för alla.

Samverkan sker åt olika håll och på flera nivåer. Här är några exempel:

Gemensam systemledning

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har ett fördjupat samarbete med både Räddningstjänsten Mitt Bohuslän och Orusts räddningstjänst när det gäller operativ systemledning. Det innebär bland annat att all utalarmering sker från en gemensam ledningscentral, med stöd av SOS Alarm.

Samarbetet mellan de tre räddningstjänsterna har utvecklats vidare till så kallad ”gränslös räddningstjänst”, vilket innebär att systemledningen förfogar över samtliga organisationers resurser och kan utnyttja dessa då behov uppstår.

Räddningsregion Västra Götaland

Behovet av en utvecklad samverkan inom den svenska räddningstjänsten har blivit tydlig under de senaste åren i samband med större händelser. Mot bakgrund av detta har vi, tillsammans med fem andra räddningstjänster verksamma i 29 kommuner i Västra Götaland, ingått avtal om samverkan i syfte att skapa kvalitet och robusthet vid ledning av räddningsinsatser. Denna samverkan sker under namnet Räddningsregion Västra Götaland.

Läs mer om Räddningsregion Västra Götaland

19 räddningstjänster i samverkan

Räddsam VG står för Räddningstjänster i samverkan i Västra Götaland. Det är ett forum som består av alla 19 räddningstjänster och alla 49 kommuner i hela Västra Götaland plus Kungsbacka. Några av de gemensamma frågor som Räddsam VG arbetar med är ledning, insats, förebyggande brandskyddsarbete, utbildning, teknik, HR och höjd beredskap. NÄRF sitter med i Räddsam VG:s styrgrupp.

Samverkan vid en av Räddsam VG:s digitala konferenser. Från vänster Anna Sahlberg, samordnare i Räddsam VG, Per Mood från Alingsås och Vårgårda räddningstjänstförbund, Monica Hanson, ordförande i NÄRF:s direktion och Hans Därnemyr, förbundschef NÄRF.
Samverkan vid en av Räddsam VG:s digitala konferenser.

Våra medlemskommuner

Vi samverkar med våra medlemskommuner Färgelanda, Mellerud, Trollhättan och Vänersborg  i bygg-, miljö- och samhällsplaneringsfrågor, i säkerhets- och larmhanteringsfrågor samt i frågor som rör civilt försvar. Samverkan sker genom bland annat remissyttranden, mötesforum och i projektform samt genom aktiv delaktighet i olika processer.

Statliga och regionala aktörer

Samverkan sker även med statliga och regionala myndigheter som till exempel polisen, NU-sjukvården/Västra Götalandsregionen, länsstyrelsen i Västra Götalands län, MSB, Trafikverket, Sjöfartsverket och Kustbevakningen.