Tillgänglighetsredogörelse brand112.se

Lyssna

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda vår webbplats. Här beskriver vi därför hur brand112.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi har byggt en webbplats som följer den särskilda europeiska standarden (EN 301 549 V2.1.2), som i sin tur bygger på WCAG 2.1. Det innebär att alla mallar, funktioner och innehåll har skapats och anpassats för att webbplatsen ska vara så tillgänglig som möjligt.

Trots vår höga ambition att brand112.se ska vara fullt tillgänglighetsanpassad är vi medvetna om att det finns vissa delar som inte uppfyller alla krav. För mer information, se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver ta del av innehåll från brand112.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss på följande sätt:

Vi svarar normalt på e-post inom tre arbetsdagar.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kan du meddela oss på avsedd blankett så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Bristande förenlighet med lagkraven

På webbplatsen finns följande identifierade brister:

  • Vissa publikationer, filmer och utbildningsmaterial i form av bildspel har skapats utan tillgänglighetsanpassning.
  • Det finns även protokoll och beslut för bland annat fastställda taxor och avgifter där det saknas tillgänglighetsanpassade versioner.
  • Vi har försökt använda ett enkelt och begripligt språk, men det kan finnas meningar, rubriker och länkar som ändå kan vara otydliga. Vårt mål är att ständigt se över innehållet och förbättra där vi ser brister.

Oskäligt betungande anpassning

På grund av brist på resurser inom vår förhållandevis lilla organisation åberopas undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för vissa publikationer, dokument, filmer och bildspel.


Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service:

Vissa dokument, såsom vår förbundsordning, vars filformat för dokument offentliggjorts före den 23 september 2018.

Innehåll som länkas till extern aktör, där Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund inte har tagit fram och kan ansvara för materialet.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av brand112.se.

Senaste bedömningen gjordes 2021-05-07.

Vi har använt följande verktyg för att testa och korrigera tillgängligheten enligt WCAG när det gäller tekniska aspekter som exempelvis textstorlekar, färgkontraster och validering av kod:

Webbplatsen publicerades 2021-05-11.

Denna redogörelse uppdaterades senast 2022-11-07.