Vår verksamhet

Lyssna

Hos oss jobbar cirka 230 engagerade medarbetare fördelade på totalt nio brandstationer. Tillsammans strävar vi efter att ha en så bred och komplett kompetens som möjligt inom våra olika områden, från att utbilda barn och vuxna inom brandsäkerhet till att hantera akuta larm och större krissituationer.

Vår organisation är indelad i olika verksamhets- och ansvarsområden. Till stöd för vårt uppdrag har vi lagen om skydd mot olyckor (LSO), lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) och lagen om extraordinära händelser (LEH). 

Ledning och administration

Förbundsledningen i Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) har det övergripande ansvaret för verksamheten. Ledningen driver bland annat arbetet med vår arbetsmiljö, styrning, ekonomi​, kommunikation, analys och prioritering samt uppföljning av vårt uppdrag. I ledningsgruppen ingår förbunds- och räddningschef, ställföreträdande räddningschef, ekonomichef, HR-ansvarig, kommunikatör och samtliga enhetschefer. ​

För stöd till hela verksamheten finns en förvaltningsstab som ansvarar för bland annat ekonomi- och löneadministration, direktionshandlingar, diarium och arkiv.

Beredskap

Våra operativa styrkor är i tjänst dygnet runt, alla dagar om året. Det gör att vi snabbt kan hjälpa till vid olika typer av olyckor, ofta i nära samarbete med andra samhällsviktiga aktörer som sjukvård och polis med flera. Övergripande leds de operativa styrkorna av en enhetschef. Varje lag eller skift leds i sin tur av en styrkeledare.

I de operativa styrkorna ingår både heltidsanställd personal vid stationerna i Trollhättan och Vänersborg, samt räddningstjänstpersonal i beredskap som är knutna till stationerna i Sjuntorp, Vargön, Brålanda, Färgelanda, Högsäter, Mellerud och Åsensbruk. Det finns även en resurs- och utvecklingsgrupp (RUG) som främst jobbar med interna övningar och utbildningar samt utåtriktad information på bland annat skolor och arbetsplatser.

Ledningscentralen Fyrbodal

Vakthavande befäl i ledningscentralen.

Ledningscentralen Fyrbodal drivs gemensamt av Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund och Räddningstjänsten Mitt Bohuslän. Sedan 2021 ingår även Orust räddningstjänst i verksamheten. Det innebär att räddningstjänstens ledningscentral tar emot larm som rör ett stort geografiskt område, där totalt 8 kommuner, 19 brandstationer och 3 värn ingår. De åtta kommunerna är: Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg.

Ledningscentralen ligger i Trollhättan och leds av en enhetschef. Det är till ledningscentralen som alla larm kommer in via SOS Alarm. Varje inkommande larm bedöms av vakthavande befäl. När det är relevant och ryms inom räddningstjänstens uppdrag skickas larmet vidare till berörda stationer. Att övervaka och följa upp insatsen när den är klar är andra viktiga uppdrag för våra vakthavande befäl.

Teknik

Det är mycket om ska fungera inom en räddningstjänst. Fordonen kräver underhåll, personlig skyddsutrustning ska finnas för varje brandman och allt material som slangar, kommunikationsutrustning, larmställ och verktyg ska skötas och hållas uppdaterade. Dessutom ska våra lokaler fungera för alla våra olika verksamheter och vara rätt utrustade med IT- och larmtekniska funktioner. All denna service ansvarar enhet teknik för.

Samhällsskydd och tillsyn

En stor och viktig del av vår verksamhet handlar om att utföra tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) samt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Våra brandingenjörer och brandinspektörer bistår även med rådgivning och vägledning kring säkerhet och brandtekniska frågor. De stöttar kommunernas bygglovshandläggare, utfärdar tillstånd och ser till att underlätta för fastighetsägare och verksamheter att följa lagar och regler kring brandskydd och säkerhet.

Inom enhet samhällsskydd arbetar vi även med brandskyddsutbildningar på olika nivåer för kommunanställda och andra aktörer.

Läs mer om tillsyn och tillstånd under Företag & Verksamhet