Viktigt meddelande: Just nu har vi besöksförbud på alla våra stationer på grund av pandemin. Läs mer Så påverkar covid-19 vår verksamhet

Vår verksamhet

Lyssna

Hos oss jobbar cirka 250 engagerade medarbetare fördelade på totalt nio brandstationer. Tillsammans strävar vi efter att ha en så bred och komplett kompetens som möjligt inom våra olika områden, från att utbilda barn och vuxna inom brandsäkerhet till att hantera akuta larm och större krissituationer.

Vår organisation är indelad i olika verksamhets- och ansvarsområden. Till stöd för vårt uppdrag har vi lagen om skydd mot olyckor (LSO), lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) och lagen om extraordinära händelser (LEH). 

Ledning och administration

Förbundsledningen i Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) har det övergripande ansvaret för verksamheten. Ledningen driver bland annat arbetet med vår arbetsmiljö, styrning, ekonomi​, kommunikation, analys och prioritering samt uppföljning av vårt uppdrag. I ledningsgruppen ingår förbunds- och räddningschef, ställföreträdande räddningschef, ekonomichef, HR-ansvarig, kommunikatör och samtliga enhetschefer. ​

För stöd till hela verksamheten finns en förvaltningsstab som ansvarar för bland annat ekonomi- och löneadministration, direktionshandlingar, diarium och arkiv.

Beredskap

Våra operativa styrkor är i tjänst dygnet runt, alla dagar om året. Det gör att vi snabbt kan hjälpa till vid olika typer av olyckor, ofta i nära samarbete med andra samhällsviktiga aktörer som sjukvård och polis med flera. Övergripande leds de operativa styrkorna av en enhetschef. Varje lag eller skift leds i sin tur av en stykeledare.

I de operativa styrkorna ingår både heltidsanställd personal vid stationerna i Trollhättan och Vänersborg, samt räddningstjänstpersonal i beredskap som är knutna till stationerna i Sjuntorp, Vargön, Brålanda, Färgelanda, Högsäter, Mellerud och Åsensbruk. Det finns även en resurs- och utvecklingsgrupp, RUG, som främst jobbar med utåtriktad information på bland annat skolor och arbetsplatser.

Ledningscentralen LC 54

Inre befäl i ledningscentralen.

Ledningscentralen LC 54 drivs av Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund och Räddningstjänsten Mitt Bohuslän. Sedan 2021 ingår även Orust räddningstjänst i verksamheten. Det innebär att räddningstjänstens ledningscentral tar emot larm som rör ett stort geografiskt område, där totalt 8 kommuner, 18 stationer och 3 värn ingår. De åtta kommunerna är: Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg.

Ledningscentralen ligger i Trollhättan och leds av en enhetschef. Det är till ledningscentralen som alla larm kommer in via SOS Alarm. Varje inkommande larm bedöms av tjänstgörande inre befäl. När det är relevant och ryms inom räddningstjänstens uppdrag skickas larmet vidare till berörda stationer. Att övervaka och följa upp insatsen när den är klar är andra viktiga uppdrag för våra inre befäl.

Teknik

Det är mycket om ska fungera inom en räddningstjänst. Fordonen kräver underhåll, personlig skyddsutrustning ska finnas för varje brandman och allt material som slangar, kommunikationsutrustning, larmställ och verktyg ska skötas och hållas uppdaterade. Dessutom ska våra lokaler fungera för alla våra olika verksamheter och vara rätt utrustade med IT- och larmtekniska funktioner. All denna service ansvarar enhet teknik för.

Samhällsskydd och tillsyn

En stor och viktig del av vår verksamhet handlar om att utföra tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) samt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Våra brandingenjörer och brandinspektörer bistår även med rådgivning och vägledning kring säkerhet och brandtekniska frågor. De stöttar kommunernas bygglovshandläggare, utfärdar tillstånd och ser till att fastighetsägare och verksamheter följer lagar och regler kring brandskydd och säkerhet.

Inom enhet samhällsskydd arbetar vi även med brandskyddsutbildningar på olika nivåer för kommunanställda och andra aktörer.

Läs mer om tillsyn och tillstånd under Företag & Verksamhet

Sotning

NÄRF har egen verksamhet inom sotning och brandskyddskontroll, vilket utförs på uppdrag av Färgelandas och Trollhättans kommuner. Här är privatpersoner, föreningar och olika verksamheter inom näringslivet våra kunder.

Läs mer om Sotning och brandskydd