Så styrs vi

Lyssna

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund är ett kommunalförbund som styrs av en politisk direktion. Direktionen består av sex ledamöter och sex ersättare. Trollhättans och Vänersborgs kommuner har vardera två representanter, medan Färgelandas och Melleruds kommuner har vardera en representant.

Direktionen fastställer budget och beslutar i övergripande och principiellt viktiga frågor som rör förbundets verksamhet. Det är direktionen som anställer NÄRF:s förbundschef och de antar det långsiktiga handlingsprogram som beskriver förbundets uppdrag och ansvar inom ramen för lagen om skydd mot olyckor, LSO.

En gruppbild på alla tolv personer som ingår i NÄRF:s direktion 2023-2026.
NÄRF:s direktion 2023-2026.

NÄRF:s direktion, mandatperioden 2023-2026

Ledamöter:
Dan Nyberg (S), Vänersborg, ordförande
Pia Fogelberg (M), Trollhättan, vice ordförande
Henrik Harlitz (M), Vänersborg
Monica Hanson (S), Trollhättan
Roland Björndahl (M), Mellerud
Ingo Asplund (L), Färgelanda

Ersättare:
Malin Tell (S), Vänersborg
Tuulikki Hedlund (C), Trollhättan
Göran Svensson (MBP), Vänersborg
Sofia Andersson Dharsani (S), Trollhättan
John-Olov Fridh (S), Mellerud
Ann Blomberg (C), Färgelanda

Revision

Revisorerna ska enligt kommunallagen, reglemente och god revisionssed granska all verksamhet som bedrivs inom förbundet. Syftet är att bedöma om god redovisningssed tillämpas och om räkenskaperna är rättvisande. Bedömning görs också kring efterlevnad av direktionens beslut och om verksamheten, inom budgetramar och med avsedd kvalitet, uppnår de politiska målen.

Revisorer:
Anders Karlzon (KD), Trollhättan
Magnus Cassel (S), Vänersborg, ersättare: Sven Erik Larsson (M)
VAKANT – Färgelanda
Eva Larsson (S), Mellerud
Revisionsbyrå Ernst & Young (enligt avtal)