Så styrs vi

Lyssna

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund är ett kommunalförbund som styrs av en politisk direktion. Direktionen består av sex ledamöter och sex ersättare. Trollhättans och Vänersborgs kommuner har vardera två representanter, medan Färgelandas och Melleruds kommuner har vardera en representant.

Direktionen fastställer budget och beslutar i övergripande och principiellt viktiga frågor som rör förbundets verksamhet. Det är direktionen som anställer NÄRF:s förbundschef och de antar det långsiktiga handlingsprogram som beskriver förbundets uppdrag och ansvar inom ramen för lagen om skydd mot olyckor, LSO.

Tre av medlemmarna i NÄRF:s direktion: ledamoten Roland Björndahl, vice ordförande Kjell Nilsson, ordförande Monica Hanson.
Tre av medlemmarna i NÄRF:s direktion, från vänster ledamoten Roland Björndahl, vice ordförande Kjell Nilsson och ordförande Monica Hanson.

NÄRF:s direktion, mandatperioden 2019-2022

Ledamöter:
Monica Hanson (S), Trollhättan, ordförande
Kjell Nilsson (S), Vänersborg, vice ordförande
Pia Fogelberg (M), Trollhättan
Lena Eckerbom Wendel (M), Vänersborg
Magnus Bandgren (C), Färgelanda
Roland Björndahl (M), Mellerud

Ersättare:
Malin Johansson (S), Trollhättan
Kenneth Borgmalm (S), Vänersborg
Kent Almkvist (C), Trollhättan
Dan Åberg (M), Vänersborg
Pontus Westerman Hansson (SD), Färgelanda
John-Olov Fridh (S), Mellerud

Revision

Revisorerna ska enligt kommunallagen, reglemente och god revisionssed granska all verksamhet som bedrivs inom förbundet. Syftet är att bedöma om god redovisningssed tillämpas och om räkenskaperna är rättvisande. Bedömning görs också kring efterlevnad av direktionens beslut och om verksamheten, inom budgetramar och med avsedd kvalitet, uppnår de politiska målen.

Revisorer:
PWC Revisionsbyrå AB
Per Olof Blixt (S) Trollhättan
Torsten Gunnarsson (S) Vänersborg – ersättare: Thomas Boström (M) Vänersborg
Roger Martinsson (FP) Färgelanda
Joacim Magnusson (KD) Mellerud