Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) bildades den 1 juli 1997. Vi ansvarar för att bedriva räddningstjänst och olycksförebyggande arbete inom våra fyra medlemskommuner; Färgelanda, Mellerud, Trollhättan och Vänersborg. Förbundet innefattas av nio stationer inom medlemskommunerna, fördelade på två heltidsstationer och sju deltidsstationer. Vår kunniga och engagerade personal arbetar aktivt med frågor som rör samhällets trygghet och säkerhet och som har en direktinverkan på människors vardag. 


Förbundet leds ytterst av en direktion bestående av 6 ordinarie ledamöter och 6 ersättare som har utsetts av våra medlemskommuner. Direktionen beslutar i övergripande och principiellt viktiga frågor avseende förbundets verksamhet. Förbundschefen utgör tillsammans med stf. räddningschef, ekonomichef, enhetschefer, HR-ansvarig och kommunikatör en förbundsledning. Ledningen ansvarar gemensamt för daglig drift av verksamheten, styrning, ekonomi, arbetsmiljö, planering och uppföljning etc.

Förvaltningsstaben utgör en servicefunktion till förbundsledning och övriga medarbetare inom förbundet. Produktionen sker utifrån fem enheter; beredskap, ledningscentral, teknik, samhällsskydd och sotning.

NÄRF innefattas av totalt nio brandstationer placerade på olika orter inom medlemskommunerna. Förbundets heltidsstationer är placerade i Vänersborg och Trollhättan. De sju deltidsstationerna är placerade i Brålanda, Färgelanda, Högsäter, Mellerud, Sjuntorp, Vargön och Åsensbruk. Ytterst ansvarig för beredskapen i förbundet och för tilldelning av resurser vid olika räddningsinsatser är Räddningschef i beredskap (RCB). Arbetet styrs från lednings-centralan som är bemannad dygnet runt året om, 24/7/365, med ett Inre befäl. Styrkorna larmas ut och omdisponeras strategiskt utifrån de behov som föreligger vid varje enskild räddningsinsats. Yttre befäl är räddningsledare vid insatser där två eller flera styrkor deltar i en insats, eller vid insatser av speciell art och där högre krav på kunskap råder. Yttre befäl verkar över hela förbundsområdet. Styrkeledaren som finns i tjänst på varje brandstation i förbundet leder sin egen styrka vid normalstora olyckor i respektive insatsområde.

Grunden i vår verksamhet är att möta de behov som finns i samhället, arbeta proaktivt för att minska olyckor, samt skapa trygghet och säkerhet för de människor som vistas i vårt område. För att genomföra vårt uppdrag på bästa sätt och med störst samhällsnytta krävs att verksamhet och resurser är anpassade efter samhällets risk- och hotbilder. Våra medlemskommuner växer och komplexiteten i samhällsstrukturen ökar. Antalet räddningsuppdrag ökar i takt med samhällsutvecklingen. Vi ställs också inför nya scenarier med ett breddat antal uppgifter, samhällsoro och klimatfaktorer utifrån miljöpåverkan. Utvecklingen kräver en högre grad av samverkan med andra aktörer så som Polismyndighet, sjukvård och andra räddningstjänster inom Västra Götalands län och angränsande. Syftet är att man tillsammans ska kunna uppnå en större samhällsnytta, där olyckor kan förhindras och skador begränsas genom god informationsspridning. Allt för att säkra din trygghet och säkerhet som kommuninnevånare eller besökare.

Att ha god tillgång på hel- och deltidsanställd personal för den operativa verksamheten och kvalificerad personal inom administation och förvaltning, samt inom verksamheterna för förebyggande åtgärder mot brand, så som tillsyn, utbildning och information, har hög prioritet.

Enhet beredskap
Våra operativa styrkor under enhet Beredskap finns på plats för att hjälpa till när olyckan är framme. Vi har uppdraget att förhindra och minska konsekvenserna av olyckor och bränder för alla som bor eller vistas inom vårt upptagningsområde. Vi planerar, genomför och följer upp operativa insater vid utryckning, samt genomför informationsinsatser för våra kommuninnevånare. För att bidra till tredje mans säkerhet åker vi även på IVPA-larm (i väntan på ambulans) vid befarat hjärtstopp eller medvetslös person, enligt avtal med NU-sjukvården. För oss är det viktigt att du känner dig trygg!

Enhet ledningscentral (LC)
Kommunsamordnings- och ledningscentralen är placerad vid brandstationen i Trollhättan. Ledningscentralen är bemannad dygnet runt, årets alla dagar, med minst ett inre befäl vid en normal riskbild. Här sker medlyssning på inkommande 112-samtal till SOS Alarm AB. Det inre befälet dirigerar räddningsstyrkorna till rätt olycksplats samt tillhandahåller operativt stöd till räddningsledaren på skadeplatsen. Ledningscentralen erbjuder även externa tjänster i form utav mottagning av automatiska brandlarm.

Enhet teknik
Enhet teknik ansvarar för löpande underhåll och reparationer av förbundets utryckningsfordon, materiel, fastigheter etc. med syfte att upprätthålla en hög kvalité för räddningstjänstens verksamhet. Personalen sköter de nödvändiga kontrollerna för att utrustningen ska vara i mycket god kondition inför våra räddningstjänstuppdrag. Den dagliga verksamheten i förbundet måste uppfylla kraven på god arbetsmiljö, säkerhet och vara ändamålsenligt.

Enhet samhällsskydd
Vår myndighetsutövning finns lokaliserad vid brandstationen i Vänersborg. Enhet samhällsskydd bedriver tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO 2003:778) samt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE 2010:1011). Enheten hanterar också extern information, rådgivning samt utbildning kring förebyggande brandskyddsarbete. Här arbetar våra brandingenjörer, tillsynsförrättare och externutbildare som har hög kompetens och erfarenhet.

Enhet sotning
Förbundet ansvarar enligt avtal för sotning och brandskyddskontroller inom Färgelanda kommun och Trollhättans Stad (LSO 2003:778). Vår personal ska säkerställa att kontroll sker för din fastighet eller verksamhet inom de angivna tidsfristerna för anläggningen. Sotningsverksamheten är uppdelad i två separata uppdrag; sotning och brandskyddskontroll. Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för brand. Vid brandskyddskontrollen kontrolleras eldstaden och det utrymme där eldstaden är placerad.