Handlingsprogram för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Handlingsprogram 2016-2018 för NÄRFHandlingsprogrammet utgör ett politiskt styrdokument och är upprättat mot bakgrund av kraven i lagen om skydd mot olyckor. Handlingsprogrammet utgår från den aktuella riskbilden för förbundets geografiska ansvarsområde som omfattar kommunerna Färgelanda, Mellerud, Trollhättan och Vänersborg. De övergripande målen ligger till grund för förbundets årliga verksamhetsplaner, vilka utgör styrdokument för det dagliga arbetet i Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.

Handlingsprogram 2016-2018 NÄRF, dnr 5010-2016-72-35 (PDF-fil 3,78 MB)

Direktionen har 2020-09-25 fattat beslut om att förlänga nuvarande Handlingsprogram för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund att gälla även för år 2020.

Avsikten var att under 2020 fastställa ett nytt handlingsprogram. På grund av coronapandemin har detta arbete försenats. Vår förhoppning är att kunna färdigställa det nya handlingsprogrammet så snart som möjligt.


Årsredovisning

Årsredovisningen beskriver hur förbundet har uppnått sina verksamhets- och ekonomiska mål under året. Redovisningen innehåller en redogörelse över hur arbetet har bedrivits under verksamhetsåret, om målen har uppnåtts samt ger en ekonomisk översikt för förbundet. Årsredovisningen fastställs av direktionen, beslut om ansvarsfrihet tas av kommunfullmäktige inom våra medlemskommuner.

Årsredovisning 2019 (PDF-fil 3,23 MB)

Årsredovisning 2018 (PDF-fil 3,45 MB)

Årsredovisning 2017 (PDF-fil 5,7 MB)

Årsredovisning 2016 (PDF-fil 4,3 MB)

Årsredovisning 2015 (PDF-fil 1,91 MB)

Årsredovisning 2014 (PDF-fil 1,52 MB)