Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund arbetar hårt för ett ökat samhällsskydd. Våra medarbetare på enheten för Samhällsskydd träffar du innan olyckan varit framme. I enhetens uppdrag ingår myndighetsutövning, utbildning, samt information och rådgivning till allmänheten. Vi utgör remissinstans åt våra medlemskommuner i frågor så som byggprocesser och serveringstillstånd samt åt Polismyndigheten rörande begagnande av allmän plats och offentliga tillställningar.


Tillståndsansökan
Vill du söka tillstånd? Räddningstjänsten handlägger tillståndsprövningar för brandfarliga och explosiva varor. Vi genomför även regelbundet tillsyn över de verksamheter som hanterar denna typ av varor. Vid besöket kontrollerar vi att hanteringen bedrivs enligt gällande tillstånd, samt att gällande föreskrifter, rutiner och bestämmelser följs i övrigt. Mer information om tillståndsansökan och blanketter finner du under sidan; Brandfarliga och explosiva varor.

Skriftlig redogörelse för brandskydd
Enligt lagen om skydd mot olyckor råder krav på att det ska upprättas en skriftlig redogörelse för brandskyddet för byggnader eller anläggningar där konsekvenserna av en brand kan bli särskilt stora. Varje ägare och nyttjanderättshavare har ansvar för att hålla och bekosta ett skäligt brandskydd för att uppfylla lagen. Om det råder krav på skriftlig redogörelse kommer dess innehåll, omfattning och efterlevnad att kontrolleras vid räddningstjänstens tillsynsbesök. Information om vilka byggnader och anläggningar som omfattas av kravet kan du hitta i MSB:s föreskrifter.

Tillfällig övernattning
En anmälan om tillfällig övernattning ska lämnas in vid övernattning i lokaler där personer normalt sett inte sover, exempelvis skolor, fritidsgårdar, idrottshallar och liknande. Ägaren eller nyttjanderättshavaren ansvarar för att byggnaden och verksamheten har ett skäligt brandskydd. Vid en tillfällig övernattning är det de som övernattar som utgör verksamheten. Mer information finns i våra råd och anvisningar för tillfällig övernattning. Observera att anmälan endast är en underrättelse om att övernattning kommer äga rum. Anmälan medför inte ett godkännande av lokalerna utan fungerar som information för att förbättra räddningstjänstens förutsättningar för en eventuell räddningsinsats. Blanketten kan med fördel sändas in skannad via e-post till info@brand112.se. När er anmälan inkommit lämnas den vidare till inre befäl vid vår ledningscentral för information.

Mer information
Vänd dig till oss om du har frågor kring förebyggande brandsäkerhet. Vi informerar gärna om vår verksamhet och hur vi tillsammans kan förebygga bränder och andra olyckor.

Vill ni få information om våra utbildningar får ni gärna kontakta oss via e-post info@brand112.se eller ringa ansvarig personal för externutbildning.