Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund arbetar hårt för ett ökat samhällsskydd. Våra medarbetare på enheten för Samhällsskydd träffar du innan olyckan varit framme. I enhetens uppdrag ingår myndighetsutövning, utbildning, samt information och rådgivning till allmänheten. Vi utgör remissinstans åt våra medlemskommuner i frågor så som byggprocesser och serveringstillstånd samt åt Polismyndigheten rörande begagnande av allmän plats och offentliga tillställningar.


Tillståndsansökan
Vill du söka tillstånd? Räddningstjänsten handlägger tillståndsprövningar för brandfarliga och explosiva varor. Vi genomför även regelbundet tillsyn över de verksamheter som hanterar denna typ av varor. Vid besöket kontrollerar vi att hanteringen bedrivs enligt gällande tillstånd, samt att gällande föreskrifter, rutiner och bestämmelser följs i övrigt. Mer information om tillståndsansökan och blanketter finner du under sidan; Brandfarliga och explosiva varor.

Krav på skriftlig redogörelse för brandskydd borttaget
Den 1 januari 2021 trädde förändringar i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, LSO, i kraft. Tidigare fanns ett krav på att ägare till byggnader och andra anläggningar, där det med hänsyn till risken för brand eller konsekvenserna av brand bör ställas särskilda krav på en kontroll av brandskyddet, skulle lämna en skriftlig redogörelse för brandskyddet till kommunen.

Det kravet är nu borttaget ur lagen. I samband med detta upphävs SVRFS 2003:10 föreskrifter om skriftlig redogörelse för brandskyddet samt SRVFS 2004:4 allmänna råd och kommentarer om skriftlig redogörelse för brandskyddet.

Tänk på: Denna ändring i lagen påverkar inte det ansvar du som ägare och nyttjanderättshavare har för brandskyddet. Du ska fortsatt se till att det finns ett skäligt brandskydd, och som en del i det bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete. Den dokumentation som finns över ert brandskydd kan vi på Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund komma att begära ut eller vilja titta på vid en tillsyn.

Tillfällig övernattning
En anmälan om tillfällig övernattning ska lämnas in vid övernattning i lokaler där personer normalt sett inte sover, exempelvis skolor, fritidsgårdar, idrottshallar och liknande. Ägaren eller nyttjanderättshavaren ansvarar för att byggnaden och verksamheten har ett skäligt brandskydd. Vid en tillfällig övernattning är det de som övernattar som utgör verksamheten. Mer information finns i våra råd och anvisningar för tillfällig övernattning. Observera att anmälan endast är en underrättelse om att övernattning kommer äga rum. Anmälan medför inte ett godkännande av lokalerna utan fungerar som information för att förbättra räddningstjänstens förutsättningar för en eventuell räddningsinsats. Blanketten kan med fördel sändas in skannad via e-post till info@brand112.se. När er anmälan inkommit lämnas den vidare till inre befäl vid vår ledningscentral för information.

Mer information
Vänd dig till oss om du har frågor kring förebyggande brandsäkerhet. Vi informerar gärna om vår verksamhet och hur vi tillsammans kan förebygga bränder och andra olyckor.

Vill ni få information om våra utbildningar får ni gärna kontakta oss via e-post info@brand112.se eller ringa ansvarig personal för externutbildning.