Syftet med ett automatiskt brandlarm är att skydda människor, egendom och miljö. En tidig upptäckt av en brand medför goda förutsättningar för att människor ska hinna utrymma lokaler samt att skador på egendom och miljö kan begränsas. Det ger även ett tidigt larm till räddningstjänsten. Vissa verksamheter har krav på att ha automatiska brandlarm utifrån bygglagstiftning, försäkringskrav med mera. Många verksamhetsägare väljer att installera automatiska brandlarm, fast de ej har ett krav, för att trygga personalsäkerhet och skydda egendom.


Hur ansluter man sig?

För att ansluta ett automatiskt brandlarm till NÄRF:s ledningscentral krävs att ett avtal tecknas mellan er (kunden) och Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Följ våra anvisningar i punktlistan nedan för nyteckning av automatiskt brandlarm. Klicka på länkarna för att öppna tillhörande riktlinjer och avtalsblanketter för ifyllnad.

  1. Läs först igenom Riktlinjer för automatiska brandlarm och sprinklerlarm (pdf-formulär 359 kb)
  2. Fyll i och signera Avtal för automatiskt brandlarm och sprinklerlarm (pdf-formulär 656 kb). NÄRF och avtalspart erhåller var sitt exemplar efter att underskrift skett av båda parter.
  3. Utöver avtal ska Anslutningsblankett (pdf-formulär 650 kb), en blankett för varje enskild anläggning. Blanketten ska även användas vid ändring av eller uppsägning av befintlig anläggning.
  4. Samtliga ifyllda blanketter skickas via post till; Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, Larmvägen 1, 461 83 Trollhättan. Märk postförsändelsen med referens: Automatlarm. Blanketterna kan med fördel sändas in digitalt till automatlarm@brand112.se för snabbare handläggning.
  5. NÄRF returnerar efter vår signering, ett original av avtal till motpart. Anslutningsblanketten returneras ej.
  6. Nycklar avseende objektet/ objekten ska lämnas in till NÄRF. Vid överlämnandet ska blankett för Nyckelkvittens (pdf-formulär 595 kb) fyllas i och skrivas under av båda parter. Denna blankett används även för att kvittera återlämnande av nycklar.
  7. Objektsorientering utförs av NÄRF.
  8. När avtalet är upprättat och signerat, nycklar är mottagna och NÄRF har utfört objektsorientering kommer larmet att driftsättas. Handläggningstiden för driftsättning är ca 3-4 veckor.
  9. Debitering sker enligt fastställda taxor för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, se avsnitt automatiska brandlarm