Här hittar du information om hantering av farliga ämnen vid Sevesoanläggningar inom Mellerud, Trollhättan och Vänersborgs kommun samt vilka tänkbara faror hanteringen kan innebära.  Vid en allvarlig olycka kan det finnas behov av att informera allmänheten kring eventuella restriktioner och faror till följd av olyckan. Detta sker igenom VMA (viktigt meddelande till allmänheten. 


För att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor för människor och miljö har EU antagit det så kallade Sevesodirektivet. I Sverige är detta direktiv infört i lagstiftningen genom bland annat Lagen (1999:381), förordningen (2015:236) och föreskrifterna (MSBFS 2015:8) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, Miljöbalken (1998:808), Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor och Plan- och bygglagen (2010:900).

Mer information om Sevesolagstiftningen hittar du på webbplatsen för Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap.

Sevesoverksamhet inom vårt förbundsområde
Verksamheter som faller under Sevesolagen är ansökans- eller tillståndspliktiga. Länsstyrelsen är tillsyndsmyndighet för detta. Verksamheterna är skyldiga att bland annat ta fram ett handlingsprogram och lämna information om den verksamhet som bedrivs till allmänheten. Informationen ska finnas tillgänglig via kommunens och räddningstjänstens webbplatser.

Inom Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds område finns 6 st. verksamheter som omfattas av den lägre kravnivån i Sevesolagstiftningen. Dessa finns på följande platser;

Melleruds kommun

– Tyre Recycling in Sweden AB, Åsensbruk 122 KB
– Bergtäkt Örs-Eriksbyn, informationsblad 79,9KB (Gatan)

Trollhättans Stad
GKN Aerospace Sweden AB, informationsblad 84 KB 
– Stallbacka kraftverk, informationsblad 214,5 KB

Vänersborgs kommun
– Bergtäkt Granen, informationsblad 75,9 KB (Kärr)
Bergtäkt Almås, informationsblad 72,4 KB

Beredskap och ansvar vid kemikalieolyckor
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har beredskap dygnet runt för att hantera allvarliga olyckor. Vid larm som gäller kemikalieolyckor har räddningstjänsten särskilt utbildad personal och utrustning för hantering av läckage och sanering. Vid en större olycka samarbetar räddningstjänsten med den drabbade verksamhetens organisation, Ambulanssjukvården, Polismyndigheten samt andra myndigheter.

Verksamheter där en olycka kan orsaka allvarliga konsekvenser för människors liv och hälsa eller miljön har enligt gällande lagstiftning ett ansvar att, utöver den kommunala räddnings-tjänstens resurser, hålla med utrustning och beredskap för att hantera en olycka.

Information vid en olycka
Vid en allvarlig olycka kan det finnas behov av att informera allmänheten kring eventuella restriktioner och faror till följd av olyckan. När en allvarlig olycka hotar omgivningen, till exempel vid giftig rök från en brand eller vid ett utsläpp av giftiga kemikalier, kan allmänheten varnas via systemet VMA (Viktigt Meddelande till Allmänheten). Med detta system kan varnings- eller informations-meddelanden sändas ut i radio och TV. Meddelanden kan, men behöver inte, föregås av en larmsignal utomhus.

  • Följ uppmaningar och anvisningar från räddningspersonal och polis.
  • Var uppmärksam på information från myndigheter i radio och TV, Text-TV samt på internet.
  • Ta alltid information från räddningstjänsten på allvar!

Utomhuslarmet består av en 7 sekunders lång ton följd av 14 sekunders tystnad i minst 2 minuter. När man hör signalen ska man:

  • Gå inomhus eller stanna inne.
  • Stänga dörrar och fönster och om möjligt ventilation.
  • Lyssna på radion, främst Sverige Radio P4.

När faran är över hörs en längre signal i 30 sekunder.

Efter att ett VMA har sänts ut, kan allmänheten söka vidare information på webbplatsen för krisinformation, det nationella informationsnumret 113 13 eller på kommunens och räddningstjänstens webbplatser.

Läs mer om och lyssna på signalen VMA – Viktigt meddelande till allmänheten

Mer information
Krisinformation.se är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga till allmänheten före, under och efter en stor händelse eller kris. Webbplatsen drivs av MSB. Innehållet är framtaget genom myndighetsgemensamma arbetsgrupper inom olika områden. All information som finns på sajten är bekräftad information från myndigheter och övriga ansvariga.